Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bashkëpunimi me partnerët e industrisë dhe zhvillimi i marrëdhënieve afatgjata ofron përfitime si për universitetin ashtu edhe për partnerët e industrisë. Këto partneritete të suksesshme mund të çojnë në zgjidhje inovative duke e përkthyer kërkimin në aplikime industriale, ndërkohë që përmirësojnë edukimin dhe trajnimin e studentëve.

UBT është e përkushtuar për të ndihmuar partnerët e industrisë për të arritur qëllimet e tyre duke përmirësuar përvojat e studentëve dhe duke mbështetur përpjekjet kërkimore.