Struktura e Programit

Programi i studimeve përmban 180 ECTS të strukturuara në 6 semestra. Studimet zgjasin 3 vite. Kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teknologjive, praktikave, teorive dhe metodave të fushën e shëndetësisë gjegjësisht të anestezionit.

 

TEKNIK I ANESTEZIONIT

Viti I
Sesmester I Orët/ javë

 

No. M/E Lëndët L E ECTS
1 M Anatomi 3 2 6
2 M Fizikë 2 2 4
3 M Biologji dhe gjenetikë Humane 2 2 4
4 M Hyrje në Anesteziologji 2 1 3
5 M Aftësi komunikuese 2 1 3
6 M Informatikë shëndetsore 2 1 3
7 M Etikë mjekësore dhe legjislacion 2 1 3
8 E Gjuhë Angleze 1 2 1 4
9 E Gjuhë Gjermane 1 2 1 4
Semester II
No. M/E Lëndët L E ECTS
9 M Fiziologji 1 2 2 4
10 M Psikologji Shëndetsore 2 1 3
11 M Biokimi 2 2 4
12 M Histopatologjia 2 2 4
13 M Anestiziologji dhe sëmundje infektive 2 1 3
14 M Mjeksi emergjente 2 1 3
15 M Praktikë Klinike 0 4 5
16 E Gjuhë Angleze 2 4
17 E Gjuhë Gjermane 2 4
Viti II
Semester III
No. M/E Lëndët L E ECTS
17 M Fiziologji 2 2 2 4
18 M Teknikë Biomjekësore 2 1 3
19 M Mjeksi Interne 1 2 2 4
20 M Kujdesi Perioperativ 2 1 3
21 M Anestezioni dhe Reanimimi 1 2 2 5
22 M Anestezioni dhe sëmundjet kronike 2 1 3
23 M Praktikë Klinike 2 0 4 5
24 E Histori e mjekësisë 2 1 4
E Anesteeziologjia dhe Kompetencat Intrakulturale
Semester IV
No. M/E Lëndët L E ECTS
25 M Patofiziologjia 2 2 4
26 M Mjeksi Interne 2 2 2 4
27 M Kirurgji Gjenerale 3 2 5
28 M Farmakologji 2 2 4
29 M Neurologji 2 2 4
30 M Praktikë Klinike 3 0 4 5
31 E Radiologji 2 1 4
32 E Mjeksia e Transfuzionit
Year III
Semester V
No. M/E Lëndët L E ECTS
32 M Anestezion dhe Reanimim 3 2 2 5
33 M Mengjim I dhembjes 2 1 4
34 M Farmakologji Speciale 2 1 4
35 M Menagjmenti I rrugëve të frymëmarrjes 2 2 4
36 M Mjeksia e Kujdesit Intenziv 2 2 4
37 M Praktikë Klinike  IV 0 4 5
38 E Toksikologji 2 1 4
39 E Anesteziologji Dentare
Semester VI
No. M/E Lëndët L E ECTS
39 M Epidermiologji 2 1 3
40 M Siguri e Pacientit 2 1 3
41 M Biostatistikë 2 1 3
42 M Sjelljet Edukative në Anesteziologji 1 1 2
43 M Menagjment dhe lidership shëndetsorë 2 1 4
44 M Praktikë Klinike V 0 4 5
45 M Tema e Diplomës 1 5 10