Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi studentët duhet të jenë në gjendje:

 • Kuptojnë fushën e industrisë së pasurive të patundshme;
 • Kuptojnë dhe të jetë në gjendje të interpretojnë ligjet, rregullat dhe rregulloret nën të cilat industria operon nga perspektiva menaxheriale;
 • Kuptojnë modelet arkitektonike që i shtojnë vlerë pasurive të patundshme;
 • Kuptojnë investimet dhe transaksionet financiare me pasuri të paluajtshme;
 • Kuptojnë të drejtën e kontratave në fushën e pasurive të patundshme;
 • Kuptojnë llojet e ndryshme të metodave të vlerësimit të pasurive të paluajtshme;
 • Kuptojnë se si të aplikoni kanale të ndryshme të marketingut për të shitur produkte të pasurive të patundshme;
 • Kuptojnë se si faktorët determinues si aspekti demografik, migrimi dhe planifikimi i hapësirës ndikojnë në çmimet e paluajtshmërive;
 • Komunikojnë me kontabilistin në përgatitjen e pasqyrave financiare dhe departamentit financiar për llogaritjen e optimizmit të kostos për qëllime të brendshme;
 • Vlerësojnë në mënyrë kritike kontratat e partneritetit publik-privat;
 • Punojnë në ekipe në përgatitjen dhe ekzekutimin e projekteve të pasurive të patundshme dhe zhvillimit të infrastrukturës;
 • Analizojnë në mënyrë kritike një dukuri të pasurive të patundshme përmes këndvështrimeve të ndryshme disiplinore;