Menaxhim i Mekatronikës

Menaxhim i Mekatronikës

 

Emërtimi i institucionit: BPRAL UBT College

 

Departamenti /Fakultetit-Menaxhim i Mekatronikës

 

Kampusi: Kampusi Inovativë i UBT

 

Emërtimi i programit të studimit: Bachelor i Shkencave në  Menaxhim i Mekatronikës

 

Personi përgjegjës: Xhemajl Mehmeti

 

Akredituar nga: Agjencia e Akreditimit të Kosovës

 

Niveli i Kualifikimit NQF : NQF Niveli 6

 

Titulli Akademik:: Bachelor të Mekatronikës dhe Menaxhimit

 

ECTS: 180