Qëllimet dhe Objektivat

Programi i studimit ka për qëllim të të ofrojë një qasje sa më të drejtpeshuar duke ndërthurrur sistemet bashkëkohore mekatronike me ekonominë, menaxhimin, psikologjinë etike, organizative, ligjore dhe sjelljen për përgatitjen më të mirë të të diplomuarve për adresimin e konkurrueshmërisë organizative, duke pranuar zhvillimet në kontekstin e tyre. Programi i studimit synon të përgatisë inxhinierë që janë të përkushtuar për të pasur një karrierë sa më të mirë në mekatronikë me një larmi të madhe të punëdhënësve në Kosovë.   Programi e vë theksin tek rëndësia forimimit të mendimtarëve origjinalë që janë në gjendje të marrin një qasje imagjinative për zgjidhjen e një sërë problemesh inxhinierike. Studimi siguron kualifikime akademike të mbështetura nga matematika dhe shkenca, të integruara me menaxhimin e biznesit dhe teknologjinë e informacionit që u mundëson atyre të përparojnë në profesionet profesionale përkatëse. Për më tepër, programi ofron gjithashtu një qasje sociale duke iu mundësuar studentëve të kuptojnë dhe standardet ligjore dhe etike të profesionit dhe ofron mundësinë të specializohen në udhëheqjen dhe menaxhimin e procesit inxhinierik.   Ky program ofron mundësi për studentët që të zhvillojnë dhe shpalosin njohuritë dhe të kuptuarit, aftësitë dhe atributet e tjera në fushat e mëposhtme:   Njohuritë dhe të kuptuarit   Studentët do të fitojnë njohuri mbi fushat e mëposhtme:

   Parimet themelore të matematikës si të aplikuara për të kryer analiza, në zgjidhjen e problemeve dhe projektimin

 • Konceptet themelore të mekanikës, termodinamikës, elektronikës dhe shkencës inxhinierike në lidhje me analizën, projektimin dhe zbatimin e sistemeve mekatronike;
 • Përdorimi i teknologjisë së informacionit për analizën sasiore, simulimin, projektimin e sistemit, menaxhimin e projekteve dhe komunikimin sa më efikas;
 • Tiparet dhe sjellja e materialeve inxhinierike që lidhen me dizajnin e komponentëve, përzgjedhjen e materialeve dhe integritetin dhe cilësinë strukturore të sistemeve mekanike;
 • Teoria e projektimit në lidhje me kryerjen e specializimeve, projektimit ose prodhimit dhe projektimin e sistemeve mekanike/mekatronike me një vlerësim të urës moderne të elementëve të projektimit;
 • Bazat e ekonomisë së biznesit, duke përshkruar dhe analizuar kuadrin mbi praktikat e inxhinierisë tregtare, së bashku me ndërthurrjen e teorisë ekonomike në kontekstin e praktikës së biznesit dhe menaxhimit të projektit

  Studentët duhet të jenë të aftë të:

  Përzgjedhin dhe zbatojnë metoda sa më të përshtatshme matematikore në mbështetje të shqyrtimit të problemeve me karakter inxhinierik, si në teori, ashtu edhe në praktikë

 • Zbatojnë parimet e mekatronikës të zhvilluara përmes shkencave inxhinierike për të zgjidhur problemet praktike, analiza model dhe proceset inxhinierike të projektimit, sistemet dhe produktet;
 • Përzgjedhin dhe aplikojnë mjete kompjuterike të lidhura me modelimin dhe analizën e problemeve të inxhinierisë dhe dizajnimin e sistemeve të inxhinierisë;
 • Të vënë në zbatim teknologjinë e informacionit për të pasur një komunikim sa më efikas dhe të paraqesin të dhënat në fushën e inxhinierisë dhe zgjidhjeve në lidhje me sferën e projektimit;
 • Të përdorin elementët e projektimit për të shqyrtuar sistemet, proceset dhe komponentët dhe ta përdorin atë për të modifikuar, zhvilluar, dizajnuar dhe krijuar produkte të reja dhe sisteme inxhinierike’
 • Të përdorin softuerët dhe teknikat e duhura për të përcaktuar, modeluar dhe simuluar sistemet e ndërlikuara në fushën mekatronike;
 • Të përdorin pajisjet e përshtatshme të testimit dhe të matjes për të marrë, analizuar dhe interpretuar rezultatet nga një sërë sistemesh laboratorike të ekzistuese dhe ato eksperimentale;
 • Të aplikojnë një qasje të integruar ose sisteme për dizajnimin e inxhinierisë dhe të prodhoni zgjidhje inovative për një varg të gjerë të problemeve të inxhinierisë duke përdorur teknika të vendosura për të testuar dhe vlerësuar idetë e projektimit

  Aftësi të tjera të tjera:

  Studentët do të fitojnë dhe zhvillojnë aftësi të cilat mund t’i përçojnë nga njëri tek tjetri, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të:

 • Përdorin aftësi analitike për klasifikimin dhe paraqitjen koherente të të dhënave, si pjesë e procesit të zgjidhjes së problemeve;
 • Përdorin teknologjinë e informacionit për të simuluar sisteme, për të analizuar të dhënat dhe për të dhënë zgjidhje në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me fushën e menaxhimit;
 • Komunikojnë në mënyrë të qartë dhe efektive, duke përdorur dëshmi, grafikë dhe aftësi gërmuese;
 • Jenë në gjendje të zbatojnë sistemin dhe qasjen integruese në kërkesat e vendit;
 • Përdorin teknikat e kohës dhe të menaxhimit të burimeve për të përmbushur momentet kryesore të menaxhimit të projektit;
 • Prodhimi i raporteve të integruara dhe paraqitjeve të integruara.