Lista e Lëndëve me Kredi

SEMESTRI 1:30 ECTS
Nr.   Lloji Lënda ECTS
1 Obligative Hyrje në Fizikë 5
2 Obligative Hyrje ne Kimi dhe Ambient 4
3 Obligative Matematika 1 5
4 Obligative Hyrje në Mekanikë 5
5 Obligative Shkenca Kompjuterike 1 5
6 Obligative Grafikë Inxhinierike dhe CAD 4
7 Zgjedhore Gjuhë Angleze 2
Gjuhë Gjermane 2
SEMESTRI 2:30 ECTS
8 Obligative Bazat e Inxhinierisë Mekanike 5
9 Obligative Matematika 2 5
10 Obligative Shkenca dhe Inxhinieria e Materialeve 5
11 Obligative Shkenca Kompjuterike 2 5
12 Obligative Bazat e Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike 5
13 Obligative Laboratori 1 2
14 Obligative Ekonomiks dhe Menaxhim i Inxhinierisë 3
SEMESTRI 3:30 ECTS
15 Obligative Hyrje në Mekatronikë 5
16 Obligative Matje dhe Instrumente Matëse 4
17 Obligative Laboratori 2 3
18 Obligative Qarqet dhe Sinjalet Digjitale 5
19 Obligative Termodinamika dhe Fluidet 5
20 Obligative Teknologjia e Informacionit 5
21 Obligative Ligji dhe Etika në Inxhinieri 3
SEMESTRI 4:30 ECTS
22 Obligative Automatizimi i Prodhimtarisë 5
23 Obligative Modelim dhe Simulim 5
24 Obligative Inxhinieria e Sistemeve Kontrolluese 5
25 Obligative Laboratori 3 3
26 Obligative Inxhinieria e Sistemeve Softuerike 5
27 Obligative CAD/CAM 4
28
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Ndërmarrësi dhe Inovacion
3
3
3
3
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit
Marketing
SEMESTRI 5:30 ECTS
29 Obligative Inteligjenca Artificiale 5
30 Obligative Sistemet Embedded 5
31 Obligative Sistemet Mekatronike (Dizajnimi dhe Implementimi) 5
32 Obligative Robotikë 5
33 Obligative Procesimi i Imazheve 4
34 Obligative Psikologjia Industriale dhe Organizative 3
35
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Zgjedhore
Aplikimi i Mekatronikës në Mjekësi
3
3
3
3
3
3
3
Aplikimi i Mekatronikës në Bujqësi
Elektronika Energjetike dhe Ngasësit 
Prodhim Aditiv 
Energjia e Rinovueshme
Tema të Veçanta në Shkencat Kompjuterike
Realitet i Shtuar, Virtual dhe i Përzier
SEMESTRI 6:30 ECTS
36 Obligative Menaxhim i Projekteve Inxhinierike 2
37 Obligative Prodhimi i Mençur dhe Interneti i Gjërave në Industri (IIoT) 4
38 Obligative Hulumtim Shkencor dhe Teknik 2
Koncentrimet

Në semestrin e gjashtë studenti duhet të zgjedh njërin nga koncentrimet (specializimet) e listuar më poshtë

39
40
41
Inteligjencë Artificiale dhe Robotikë 12
Inxhinieria Elektrike dhe Elektronike
Inxhinieria e Energjisë
Inxhinieria Biomjekësore
Automatizim Industrial dhe Kontrolli i Procesve
Dizajni i Produkteve Industriale
Inxhinieria e Telekomunikacionit
Inxhinieria Mekanike dhe e Materialeve
Inxhinieria Aeronautike
Inxhinieria e Automjeteve
Menaxhimi i Mekatronikës
42 Tema e Diplomës 10