Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Programi zhvillohet duke përdorur laboratorin e mekatronikës, i cili përfshinë: (1) Sistem modular dhe fleksibil të prodhimit – me tri stacione të ndryshme, të përbërë nga stacione për trajtimin, shpërndarjen, testimin, klasifikimin e pjesëve të ndryshme dhe sistemin e transferimit të paletës. Sistemi është projektuar për të kryer trajnime dhe hulumtime në lidhje me aspekte të lidhura me teknologjinë, montimin, organikën e logjistikës , programimit PLC, pasijeve elektropneumatike, teknologjive të sensorëve, matjeve analoge, kontrollit të pozicionit, komunikimit I / O, motorëve AC dhe konvertues frekuencash, (2) bazat e pneumatikës dhe elektropneumatikës – sistemi përbëhet nga një cilindër i vetëm i dyfishtë veprimi, valë elektromagnetike, tre trupa të kufirit elektrik, indikatorë të afërsisë, sensorë presioni, valvula dhe valvola kontrolli, (3) Sistemi i laboratorit për PLC, sistemi përbëhet nga moduli i parë i CPU-së, zgjerimi analog, moduli i temperaturës, simulimi softuerëve, bordi i ballinës për marrjen e të dhënave, (4) përfshirja e sistemit të robotikës në fushën e arsimit – përfshin një robot arsimor dhe sistem futbolli robotik. Përveç kësaj, laboratori përfshin mjete të tjera të rëndësishme për t’iu vënë në ndihmë dhe për të kryer praktikën profesionale.

Kurrikula siguron qasje të orientuar në lëndë të caktuara fushën e arsimit.  Përveç bazave të lëndëve kryesore të lidhura me mekatronikë dhe mehtrikë, kurrikula është e orientuar drejt analizës dhe projektimit të sistemit të mekatronikës. Kurrikula ka përfshirë kështu një dimension të orientimit të procesit që synon të nxisë dhe inkurajojë angazhimin sa më të madh të studentëve në projekte.

Për të përshkruar aspektet e menaxhimit që lidhen me teknologjinë arsimore, elementet përkatëse organizative dhe menaxhimi për kurset laboratorike janë si vijon: materialet mësimore janë vendosur në platformën Moodle (mësimi online), pjesëmarrja në mësime dhe laboratorë është e detyrueshme, studentët mund të kenë qasje në laboratorë dhe në dhomën e PC-ve të paautorizuar, një leksion dhe aktivitet laboratorik i ngushtë i lidhjes, mbështetje teknike për sesionet mësimore dhe laboratorike, të cilat do të mund të dorëzoheshin nga personeli që kupton problemet dhe zgjidhjen e tyre, fletoret, tabelat, LCD dhe projektorët për prezantime.

Institucioni ka një ndërmarrë një bashkëpunim të fortë ndërmjet institucioneve dhe industrisë së punës për të mundësuar punësimin e studentëve. Programi në vetvete ka tërhequr kryesisht njerëz të angazhuar tashmë në tregun e punës dhe zgjedhja e studimit duket se është orientuar kryesisht në procesin e përmirësimit të aftësive.

Programi thekson rëndësinë e praktikës në aspektin e orëve të caktuara për përvojën praktike laboratorike dhe i kushton vëmendje të veçantë mësimit të bazuar në industri, si dhe vënies në zbatim të fushës së mekatronikës. Raporti mes teorisë dhe praktikës është i drejtpeshuar, duke marrë në konsideratë edhe laboratorët që institucioni ka vënë në funksion për t’iu mundësuar studentëve një qasje sa më të mirë sidomos në aspektin praktik. Për më tepër, institucioni ka tërhequr praktikuesit e industrisë për të ligjëruar në institucion, si një mjet për të përditësuar njohuritë e nxënësve rreth zhvillimeve të kohëve të fundit në industri. Një raport i plotë i marrëveshjeve me industrinë, si dhe mundësitë e lëvizjes së lirë të studentëve është përshkruar në detaje në sferën e Punësimit dhe Karrierës.