Specializimet

 

 

Koncentrimi: Inteligjencë Artificale dhe Robotikë ECTS
39 Fuzzi Logjik dhe Kontroll 4
40 Robotët Autonom dhe Mobil 4
41 Të Mësuarit e Makinës 4
Koncentrimi: Inxhinieria e Energjisë
39 Inxhineria e Energjisë së Gjelbërt 4
40 Efiçienca e Energjisë 4
41 Analiza e Sistemeve Energjetike 4
Koncentrimi: Automatizim Industrial dhe Kontrolli i Proceseve
39 Teknologji e Prodhimit 4
40 Procesi i Prodhimit 4
41 Prodhim i Bazuar në Kompjuter 4
Koncentrimi: Dizajni i Produkteve Industriale
39 Dizajni i Produkteve Industriale 4
40 Menaxhimi i Dizajnit 4
41 Dizajni i Qëndrueshëm i Produkteve dhe Proceseve 4
Koncentrimi: Inxhinieria Biomjekësore
39 Bazat e Inxhinierisë Biomjekësore 4
40 Automatizimi i Menaxhimit të Kujdesit Shëndetësor 4
41 Diagnostifikimi i Bazuar në Imazhe në Teknologjitë Mjekësore 4
Koncentrimi: Inxhinieria Elektrike dhe Elektronike
39 Sinjalet dhe Sistemet 4
40 Procesimi Digjital i Sinjaleve 4
41 Sensorët 4
Koncentrimi: Inxhinieria e Telekomunikacionit
39 Inxhinieria e Sistemeve të Komunikimit 4
40 Teknologji e Sistemeve Mobile 4
41 Sinjalet dhe Sistemet 4
Koncentrimi: Inxhinieri Mekanike dhe e Materialeve
39 Dinamika dhe Kontrolli i Makinave 4
40 Materiale të Avancuara 4
41 Mekanika e Lodhjes dhe Thyerjes 4
Koncentrimi: Inxhinieria Aeronautike
39 Bazat e Inxhinierisë së  Aviacionit 4
40 Dinamika dhe Sistemet Aeronautike 4
41 Sinjalet dhe Sistemet Senzorike Ajrore 4
Koncentrimi: Inxhinieria e Automjeteve
39 Dinamika e Automjeteve 4
40 Automjetet Hibride dhe Elektrike 4
41 Teknologjitë e Automjeteve 4
Koncentrimi: Menaxhimi i Mekatronikës
39 Menaxhimi i Cilësisë 4
40 Logjistikë dhe Menaxhimi i Sistemeve të Prodhimit 4
41 Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 4