Infrastruktura

Programi ka një laborator i cili përfshinë në vetvete:

(1) Një sistem tërësor, shumëpërmasorë dhe fleksibil të prodhimit – i ndarë në sektorë të ndryshëm të përbërë nga stacione për trajtimin, shpërndarjen, testimin, klasifikimin e pjesëve të ndryshme dhe sistemin e transferimit të paletës.

Sistemi është projektuar për trajnim dhe hulumtim në trajtimin e teknologjisë, grumbullimit, organika e logjistikës , programimit PLC, elektropneumatike, teknologjive të sensorëve, matjeve analoge, kontrollit të pozicionit, komunikimit I/O, motorëve AC dhe konvertimin e frekuencave.

(2) Sistemi i laboratorit për bazat e pneumatikës dhe elektropneumatikës –  përbëhet prej një cilindri të vetëm dhe me veprimtari të dyfishtë, valë elektromagnetike, trekëndëshat e qarkut elektrik, sipërfaqet e afërsisë, sensorë presioni dhe valvulat.

(3) Sistemi i laboratorit për PLC – përbëhet nga struktura ose njësia e  parë e CPU-së, zgjerimi analog, sektori përgjegjës i temperaturës, softueri i simulimit, bordi i njësisë për marrjen e të dhënave.

(4) Robotika për qëllime arsimore – përfshinë një robot arsimor dhe sistemin e futbollit robotik. Përveç kësaj, laboratori përfshinë mjete të tjera të domosdoshme për të kryer praktikën.