Struktura e Programit

Planprogrami i Inxhinierisë Energjetike është dizajnuar për të prodhuar të diplomuar që mund të funksionojnë në çdo nivel të pozitave të Inxhinierisë Energjetike me bazë të fuqishme për zhvillim të mëtutjeshëm në karrier. Planprogrami reflekton hyrje edhe nga industria edhe nga universitetet. I përgjigjet kërkesave edhe për theks të shtuar në orientim teknik dhe aftësi të përmirësuara në ndërveprime individuale dhe grupore. Planprogrami kërkon një kornizë të të menduarit kritik dhe të zgjidhjes së problemeve në të gjitha lëndët.  Karakteriatikat dalëse të të diplomuarave nga Inxhinieria Energjetike janë të përcaktuara në raport. Planprogrami ka lëndë formale të Inxhinierisë Energjetike por gjithashtu supozon përdorimin e lëndëve të domosdoshme në komunikim, bazat e elektronikë energjetike, matematikë dhe statistikë, funksione biznesore dhe vizatim teknik. Lëndët e domosdoshme të komunikimit duhet t’i pajis studendët me aftësi dëgjimi dhe me njohuri për të qenë efektiv në shkrim dhe komuniki oral. Bazat e elektronikës energjetike duhet të ofrojnë njohuri themelore lidhur me inxhinierinë elektrike, elektronike dhe kontrolluese. Lënda e domosdoshme matematika dhe statistika duhet të ofrojnë teknika themelore sasiore dhe cilësore. Lëndët biznesore duhet të mbulojnë funksionet biznesore, eknomike dhe konsiderata ndërkombëtare.

Semester 1
NrModules
1Burimet Themelore të Energjisë
2Vizatim teknik / CAD …
3Orientim Akademik dhe Shoqëror
4Bazat e Elektronikës-Elektrike
5Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit I
6Matematika I
7Gjuhë angleze I
8Komunikim
9Burimet Themelore të Energjisë
  
NrModules
10Parimet Shkencore të Teknologjisë Energjetike
11Sistemet e Energjisë Solare
12Qarqet Elektrike të Kontrollit
13Teknikat e Matjes
14Vizatimi Teknik me Kompjuter (CAD) I
15Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit II
16Matematika II
17Gjuhë angleze II
18Menaxhimi i Biznesit
19Etika në Punë
Semester 3

 

NrModules
20Elektronika Energjetike dhe Furnimet me Rrymë
21Transferi i Nxehtësisë dhe Termodinamika
22Ruajtja e Energjisë
23Prodhimi Elektrik me Energji Solare
24Vizatimi Teknik me Kompjuter (CAD) II
25Lokacioni dhe Informata të Hartës
26Prodhimi i Energjisë me Biomasë
27Elektronika Energjetike dhe Furnimet me Rrymë
28Transferi i Nxehtësisë dhe Termodinamika

Ekonomia Energjetike

Semester 4
NrModules
29Prodhimi Elektrik me Erë
30Teknikat e Përgatitjes së Projektit / Menaxhimi i Projektit
31Hidroenergjia
32Ekologjia Industriale
33Pompat e Nxehtësisë dhe Energjia Gjeotermike
34Mikrokontrolluesit / Impiantet e llojit Smart Grids
35Menaxhimi dhe Politikat e Energjisë
36Sigurimi i Cilësisë dhe Standardet
37Praktikë (15 ditë pune)
 Semester 5
NrModules
38Qëndrueshmëria e Ndërtesave
39Ndërtimi efikas energjetik
40Teknologjia e Dritës dhe Ndriçimit
41Akustika + Praktika Laboratorike e Akustikës
42Përmirësimi i Performancës së Energjisë, Dëmi Strukturorë duke përfshirë trajnimin praktik termohigrik
43Ekologjia në Ndërtimtari
44Siguria Strukturore
Menaxhimi i Rrjedhës së Materialeve
Fasada dhe Konstruktimi i Dritareve
Ekologjia dhe energjia urbane
Ripërtritja e Ndërtesave Ekzistuese
Hidrongrohësi
Aerodinamika e Ndërtesave dhe Strukturave
Mbështjellësi i Ndërtesës dhe Klimatologjia e Ndërtimit
Urbanizmi
Semester 6

 

NrModules
53Inxhinieria e Sistemeve / Projektimi i Sistemit të Qëndrueshëm
54Bilanci Ekologjik
55Projekt në Zgjidhje të zgjuara (Haus, Rrjeta, Transport, etj.)
56Praktikë (15 ditë pune) / Projekti me Industri
60Inxhinieria e Sistemeve / Projektimi i Sistemit të Qëndrueshëm