Struktura e Programit

Planprogrami i Inxhinierisë Energjetike është dizajnuar për inxhinierët e së ardhmes që mund të funksionojnë në çdo nivel të pozitave të Inxhinierisë Energjetike me bazë të fuqishme për zhvillim të mëtutjeshëm.

 

Programi ofron një qasje të balancuar  duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të kësaj fushe, ku edhe posedon laboratorin më modern dhe inovativ të kësaj fushe. I përgjigjet kërkesave të tregut edhe për theks të shtuar në orientim teknik dhe aftësi të përmirësuara në ndërveprime individuale dhe grupore.

 

Semester 1
Nr Modules
1 Burimet Themelore të Energjisë
2 Vizatim teknik / CAD …
3 Orientim Akademik dhe Shoqëror
4 Bazat e Elektronikës-Elektrike
5 Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit I
6 Matematika I
7 Gjuhë angleze I
8 Komunikim
9 Burimet Themelore të Energjisë
   
Nr Modules
10 Parimet Shkencore të Teknologjisë Energjetike
11 Sistemet e Energjisë Solare
12 Qarqet Elektrike të Kontrollit
13 Teknikat e Matjes
14 Vizatimi Teknik me Kompjuter (CAD) I
15 Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit II
16 Matematika II
17 Gjuhë angleze II
18 Menaxhimi i Biznesit
19 Etika në Punë
Semester 3

 

Nr Modules
20 Elektronika Energjetike dhe Furnimet me Rrymë
21 Transferi i Nxehtësisë dhe Termodinamika
22 Ruajtja e Energjisë
23 Prodhimi Elektrik me Energji Solare
24 Vizatimi Teknik me Kompjuter (CAD) II
25 Lokacioni dhe Informata të Hartës
26 Prodhimi i Energjisë me Biomasë
27 Elektronika Energjetike dhe Furnimet me Rrymë
28 Transferi i Nxehtësisë dhe Termodinamika

Ekonomia Energjetike

Semester 4
Nr Modules
29 Prodhimi Elektrik me Erë
30 Teknikat e Përgatitjes së Projektit / Menaxhimi i Projektit
31 Hidroenergjia
32 Ekologjia Industriale
33 Pompat e Nxehtësisë dhe Energjia Gjeotermike
34 Mikrokontrolluesit / Impiantet e llojit Smart Grids
35 Menaxhimi dhe Politikat e Energjisë
36 Sigurimi i Cilësisë dhe Standardet
37 Praktikë (15 ditë pune)
  Semester 5
Nr Modules
38 Qëndrueshmëria e Ndërtesave
39 Ndërtimi efikas energjetik
40 Teknologjia e Dritës dhe Ndriçimit
41 Akustika + Praktika Laboratorike e Akustikës
42 Përmirësimi i Performancës së Energjisë, Dëmi Strukturorë duke përfshirë trajnimin praktik termohigrik
43 Ekologjia në Ndërtimtari
44 Siguria Strukturore
Menaxhimi i Rrjedhës së Materialeve
Fasada dhe Konstruktimi i Dritareve
Ekologjia dhe energjia urbane
Ripërtritja e Ndërtesave Ekzistuese
Hidrongrohësi
Aerodinamika e Ndërtesave dhe Strukturave
Mbështjellësi i Ndërtesës dhe Klimatologjia e Ndërtimit
Urbanizmi
Semester 6

 

Nr Modules
53 Inxhinieria e Sistemeve / Projektimi i Sistemit të Qëndrueshëm
54 Bilanci Ekologjik
55 Projekt në Zgjidhje të zgjuara (Haus, Rrjeta, Transport, etj.)
56 Praktikë (15 ditë pune) / Projekti me Industri
60 Inxhinieria e Sistemeve / Projektimi i Sistemit të Qëndrueshëm