Studentët

Studentët

 

Edukimi i gjeneratave të ardhshme të inxhinierëve dhe dhënia atyre një set gjithpërfshirës të aftësive është shumë e rëndësishme për industrinë e inxhinierisë energjetike si tërësi ashtu edhe për shoqërinë.

 

Programi ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies. Planprogrami është i përshtatshëm për të diplomuarit e shkollave të mesme, për profesionistë që kërkojnë përmirësim të aftësive të tyre.

 

Studentët e diplomuar nga Programi Inxhinieria eEnergjisë do të kualifikohen për të punuar në kuadër të prodhimit, transmisioni dhe shpërndarjes së energjisë si dhe industritë e ndërlidhura shërbyese. Studentët do të kompletojnë programin e tyre edukativ në bashkëpunim me sektorin e energjisë.

 

Students

Programi i studimit synon të tërheqë 120 studentë në vit nga viti 2024/2025.

Gjenerata 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 19/20
Studentët e rexhistruar 5 23 33 38 30 51 39
Total 5 28 61 99 129 180 219