Struktura e Programit

No.  M/E  Lëndët   ECTS 
    VITI 1 SEMESTRI 1      
1  

C  

Histori e Dizajnit dhe Estetikës 
2 Metodat dhe Instrumentet e Dizajnit 
3 Materialet e Dizajnit 
4 Artet e Bukura (Hyrje) 
5 C Hyrje në Shkrimin Akademik 2 1 4
Dizajn Studio 1: Vizatim dhe Vizualizim i  Imazhit
    SEMESTRI 2      
7 Artet e Bukura 2 (Teori dhe Praktikë) 
C   Dizajn Studio 2: Ideimi dhe Modelimi 
Strukturat e Dizajnit dhe Inxhinieri 
10  C   Fenomenologji e Artit Modern 
11  C 

 

Bazat e Kompjutimit 
12  C 

 

Menaxhmenti i Ekonomisë dhe  

Inxhinierise

    VITI 2 SEMESTRI 3      
13

 

Dizajn i Ndihmuar Kompjuterik (CAD) 
14  C  Dizajn Studio III: Dizajnim i Konceptit 
15

 

Bazat e Dizajnit të Enterierit 
16

 

Bazat e Dizajnit të Produktit 
17 Bazat e Dizajnit të Modës dhe Tekstilit 
18

 

Bazat e Dizajnit Grafik dhe Komunikimit 
    SEMESTRI 4      
19

 

Strategjia e Dizajnit dhe Menaxhmentit 
20 C   Komunikimi i Dizajnit 
21 Teknologjia e Fabrikimit dhe Prodhimit 
22

 

Marketingu dhe Mjetet e Marketingut   
23 C Dizajn Studio IV: 

 

(studentët do të ndjekin ligjëratat vetëm  në specializimin e tyre të zgjedhur) 

 

2 3 6
24 Metodat e Hulumtimit në Dizajn 
    Viti 3 SEMESTRI 5      
25 Koncentrimi 1: Dizajni Grafik dhe  Komunikim      
    -Brending dhe Reklamim 

-Desktop Publishing 

-Multimedia Dizajn 

-Animacion Kompjuterik 

-Dizajn i Informacionit

2

5

26 C Koncentrimi 2: Dizajn i  Produktit      
    -Procesi i Dizajnimit të Produktit  

-Teknologjia  e  Avansuar  e  Dizajnimit të Produktit 

-Dizajn i Mobilieve 

-Dizajn i Aksesoreve dhe Stolive 

-Dizajnim i Këpuceve

 

2

 

2

2

2

2

3

 

3

2

2

2

6

 

6

5

5

5

    -Teknologji e Tektstilit 

-Teknikat e Modelimit në Kukull 

-Teknikat e Qepjes për Tekstil dhe Lëkurë -CAD për Dizajn të Modës  

-Dizajn i Aksesorëve 

-Promovimi Vizual i Produkteve

2

1

4

27 C

 

Koncentrimi 4: Dizajn i Enterierit      
    -Materialet dhe Teknologjia e Ndërtimit

-Antropologji 

-Dizajnimi i Mobileve 

-Evolucioni i Arkitekturës së Enterierit 

-Semiotikë dhe Estetikë 

-Sistemet e Ndriqimit

2

1

4

    SEMESTRI 6      
28 Menaxhim i Projekteve 
29 C  

 

Ndermarresi dhe Inovacioni 
30 Dizajn Studio V 

(Lëndë  kryesore  për  përqendrimin  e  zgjedhur të studentëve)

7
31 Internship  –  – 
32 C   Teza Bachelor      12

 

Lëndët Zgjedhore
  Orët 
No.  Lëndët  ECTS
  1E  Gjuhe e Huaj 1 (gjuha  Angleze)
  2E  Matematike per Dizajn  (Gjeometri Deskriptive per  Dizajn Enterieri)
  3E  Vizualizim ne Dizajn 
  4E  Tipografi 
  5E  Sistemet e Informacionit 
  6E  Ergonomia 
  7E  Arkitekture dhe  

Konstruksion

  8E  Ligji dhe Patentimi   3
  9E  Hyrje ne Stilizem te  

Modes

 

Hyrje ne Parashikim te  Trendit
 

Inxhinieri Mekanike 
 

Moda dhe Dekori ne Film  dhe Media
 

Dizajn Eksperimental  

(specifik per Koncentrim)

 

Dizajn i Qendrueshem 
 

Dizajn Kolaborativ 
 

Inxhiniering i Dizajnit 
 

Modelim dhe Simulim     
 

Qendisja dhe Artizanati  ne Dizajn te modes
 

Korsetri 
 

Seminar Zhvillim Profesional