Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Fakulteti i Dizajnit të Integruar është njëra nga programet që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

Aktivitetet kryesore të Fakultetit 

 • Mësim
 • Hulumtim
 • Konferencë
 • Projekte lokale dhe ndërkombëtare
 • Seminaret
 • Ekspozitë
 • Akademia Verore
 • Vizitë studimore-Ekskursion
 • Vizita studimore-Industria
 • Internship
 • Leksionet tematike