Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Dizajni i Integruar është njëra nga programet që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike me infrastrukturë dhe me metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Aktivitetet kryesore të Fakultetit 

 • Mësim
 • Hulumtim
 • Konferencë
 • Projekte lokale dhe ndërkombëtare
 • Seminaret
 • Ekspozitë
 • Akademi Verore
 • Vizitë studimore-Eurotrip
 • Vizitë studimore-Industri
 • Internship
 • Ligjërata tematike