Studentët

Rregullorja mbi Studimet universitare përcaktojnë se cila shkollë e mesme është e përshtatshme për regjistrim në studim. Pranimi në studim kryhet bazuar në një thirrje publike dhe përfundimin e provimit pranues. Provimi pranues mbahet nga Komisioni për Hyrje në Provim pranues i caktuar nga këshilli i Fakultetit për një periudhë tre vjeçare. Bazuar në rezultatet e provimit pranues, Komisioni krijon një listë renditje që përcakton se cilët kandidatë kanë fituar të drejtën të regjistrohen duke u bazuar në rezultatet arritura në provimin pranues dhe që kanë aftësi psikofizike për titullin e një biokimisti mjekësorë.