Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Bashkëpunimi ndërkombëtar në MSc Biokimi përmirësonë aftësitë kërkimore të studentëve, të zgjerojë perspektivat e tyre dhe t’i përgatisë ata për karrierë në një komunitet shkencor të globalizuar. Ai gjithashtu kontribuon në avancimin e njohurive shkencore dhe zhvillimin e zgjidhjeve inovative për sfidat globale në biokimi dhe fusha të ngjashme. Për këtë UBT iu mundëson studentëve që të kenë mundësinë për:

Programet e shkëmbimit: UBT ka programe shkëmbimi që u lejonë studentëve të studiojnë jashtë vendit për një semestër ose një vit. Studentët e MSc mund të përfitojnë nga këto programe për të përjetuar një mjedis të ndryshëm akademik, për të fituar ekspozim ndaj metodave të ndryshme kërkimore dhe për të bashkëvepruar me studentë dhe fakultet nga vende të tjera.

Bashkëpunëtorët ndërkombëtarë të fakultetit: UBT Inkurajon anëtarët e fakultetit që të krijojnë bashkëpunime me studiues në institucione jashtë vendit. Kur anëtarët e fakultetit bashkëpunojnë ndërkombëtarisht, ata mund të përfshijnë studentë MSc në këto projekte, duke ofruar përvoja të vlefshme kërkimore.

Rrjetëzimi Global: UBT Inkurajon studentët të ndërtojnë një rrjet global kontaktesh brenda fushës së biokimisë. Lidhja me profesionistë dhe studiues nga vende të ndryshme mund të hapë mundësi bashkëpunimi në të ardhmen.