Infrastruktura

UBT ka një infrastrukturë moderne e cila përbëhet nga shumë kampuse dhe objekte të tjera, të cilat ofrojnë hapësirën e nevojshme për studim dhe hulumtim. UBT ka një bibliotekë mjaft të shkathët me literaturë nga fusha të ndryshme studimi dhe më gjerë. UBT gjithashtu u ofron studentëve të saj akses të plotë në bibliotekat dhe platformat elektronike akademike si J-store, EBSO, UBT Koha, Sage Journals, të cilat u ofrojnë studentëve dhe stafit mundësinë për të qenë të përditësuar me zhvillimet e fundit në lidhje me çështjet akademike.

UBT ka zhvilluar një platformë unike për vendin tonë siç është Qendra e Njohurive, e cila përveçse i shërben studentëve, i shërben edhe komunitetit dhe palëve të tjera të interesit për publikimin, ruajtjen dhe menaxhimin e punimeve shkencore dhe projekteve të tjera që zhvillohen brenda komunitetit akademik. stafit dhe studentëve në përgjithësi.

Gjithashtu, këto ambiente janë mjaft të nevojshme për stafin në aspektin administrativ dhe nxisin ndërlidhjen mes studentëve dhe akademisë:

Laboratorët: Laboratorët e pajisur mirë janë thelbësorë për kryerjen e eksperimenteve në biokimi. laboratorë janë te pajisur me instrumente të avancuara dhe protokolle sigurie.

Klasat: Sallat e leksioneve dhe klasat janë të pajisura me mjete audiovizuale për orët teorike.0

Biblioteka: UBT posedon një bibliotekë të pajisur mirë me libra, revista dhe burime në internet që lidhen me biokiminë dhe shkencat mjekësore.

Objektet mjekësore: programi në aspektin mjekësor, iu mundeson studenteve qasje në objektet mjekësore për kërkime klinike ose trajnim praktik.

Hapësirat e studentëve: UBT posedon dhe ofron zona te përbashkëta për studentët për të studiuar dhe ndërvepruar, duke përfshirë sallë e pritjes studentore dhe salat e studimit.

Zyrat e fakultetit: Zyrat për anëtarët e fakultetit ku studentët mund të kërkojnë udhëzime dhe të diskutojnë çështje akademike.

Shërbimet Mbështetëse: Këshillim akademik, këshillim për karrierë dhe shërbime mbështetëse për studentët.

Masat e sigurisë: Masat dhe protokollet adekuate të sigurisë, veçanërisht në mjediset laboratorike, për të garantuar mirëqenien e studentëve dhe të fakultetit.

Burimet në internet: Qasja në bazat e të dhënave në internet, revistat dhe platformat e mësimit elektronik për të mbështetur kërkimin dhe mësimin.

Partneritetet Klinike: Bashkëpunime me spitale ose objekte klinike për trajnime praktike dhe mundësi kërkimi në fushën mjekësore.