Struktura e Programit

Programi BSc Biokimi Mjekësore merret me studimin e biologjisë njerëzore në nivel molekular, ku biologjia takohet me kiminë. Biokimia Mjekësore është ndërlidhja midis biologjisë qelizore, mjekësisë dhe kimisë dhe jep një kuptim se si funksionon trupi i njeriut, ndryshimet molekulare që rezultojnë në sëmundje dhe se si kjo njohuri mund të zbatohet në zhvillimin e agjentëve terapeutikë dhe teknologjive diagnostikuese. Do të zhvilloni një bazë të fortë në proceset që përcaktojnë funksionet e qelizës dhe të trupit të njeriut. Kjo përfshin aspektet kimike, qelizore, gjenetike, metabolike dhe homeostatike të biokimisë.

Koncepti didaktik dhe metodat e mësimdhënies të përdorura në të gjithë programin janë krijuar për të përmbushur rezultatet e pritura të të nxënit të programit. Rezultatet e të nxënit të lëndëve janë krijuar për të kontribuar në arritjen e rezultateve të përgjithshme të programit.

Aftësitë akademike plotësojnë nevojat kryesore të studimit për studentët. Ai i prezanton ata me shkrimin dhe prezantimin të vendosur brenda konteksteve akademike të ndjeshme ndaj disiplinave specifike dhe zhvillon kompetencat e tyre për karrierën e ardhshme.

Gjatë studimeve studentët do të kuptojnë më mirë fushat thelbësore të kimisë dhe biokimisë dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë parimet kimike në sistemet biologjike. Përveç kësaj, do të fitojnë aftësi analitike që do t’ju lejojnë t’a aplikojnë biokiminë në kontekstin farmaceutik/bioteknologjik.

 

VITI I: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS ECTS
O Hyrje në Biokiminë Laboratorike 5
O Biologjia dhe Gjenetika Njerëzore 5
O Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 5
O Biofizika 5
O Bioetika Mjekësore 4
O Gjuhë Angleze profesionale 3
Z Zgjedhore 3
SEMESTRI 2: 30 ECTS
O Anatomia dhe Fiziologjia 5
O Kimi Organike 5
O Biokimi I 5
O Histologjia dhe Citologjia 5
O Psikologjia e Shëndetit 4
O Siguria në Punë dhe Laborator 3
Z Zgjedhore 3
VITI II: 60 ECTS
SEMESTRI 3: 30 ECTS ECTS
O Biokimi II 5
O Hematologji I 5
O Kimi analitike 5
O Mikrobiologjia dhe Imunologjia 4
O Praktika profesionale I 5
O Bakteriologjia Mjekësore dhe Virologjia 3
Z Lëndë me zgjedhje 3
SEMESTRI 4: 30 ECTS ECTS
O Analiza biokimike I 5
O Hematologji II 5
O Mjekësia Transfuzione 4
O Praktikat e mira laboratorike 5
O Praktika profesionale II 5
O Analiza molekulare dhe imunologjike 3
Z Zgjedhore 3
VITI III: 60 ECTS
SEMESTRI 5: 30 ECTS ECTS
O Analiza biokimike II 5
O Inxhinieri gjenetike 5
O Kontrolli i cilësisë në mjekësinë laboratorike 5
O Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik 4
O Praktika profesionale III 5
O Radikalet e lira dhe antioksidantët në shëndet dhe sëmundje 3
Z Zgjedhore 3
SEMESTRI 6: 30 ECTS ECTS
  Teknika moderne biokimike 5
  Organizimi dhe Menaxhimi i Laboratorit Mjekësor 4
  Diagnostifikimi i Laboratorit Emergjent 4
  Metodat e qelizave laboratorike In Vitro 4
  Zgjedhore 3
  Teza 10
Total 180
VITI PARË: Lëndë Zgjedhore
  Ndihma e parë 3
  Gjuhë gjermane profesionale 3
  Aftësitë e komunikimit dhe konsultimit 3
  Informatikë Laboratorike 3
VITI DYTË: Lëndë Zgjedhore
  Të ushqyerit dhe dietat 3
  Endokrinologji laboratorike 3
  Patofiziologjia 3
  Teknikat e Biologjisë Molekulare 3
VITI TRETË: Lëndë Zgjedhore
  Epidemiologjia 3
  Toksikologjia 3
  Koagulimi i gjakut 3
  Radionuklidet në Diagnostifikim 3