Specializimet

Administrimi i biznesit është një fushë e gjerë që përfshin funksione thelbësore që lidhen me drejtimin e një biznesi, si kontabiliteti, burimet njerëzore, marketingu, sjellja organizative, e-biznesi, etj. Punët në administrimin e biznesit mund të fokusohen në fusha si administrimi i përgjithshëm i biznesit, logjistika e financave, biznesi ndërkombëtar dhe teknologjia e informacionit. Gjatë tre viteve të studimit, studentët do të fitojnë njohuri specifike në fushën e administrimit të biznesit ku studentët fitojnë njohuri dhe përvojë bazuar në mjetet teorike dhe praktike të programit. Programi përgatit studentët të marrin shumë role në industrinë e biznesit. Të diplomuarit fitojnë një kuptim të makro dhe mikroekonomisë, ligjit të biznesit, financave dhe sipërmarrjes. Studentët gjithashtu analizojnë dhe zbatojnë parimet e etikës së biznesit, tendencat e marketingut, menaxhimin e burimeve dhe vendimmarrjen. Studentët gjithashtu praktikojnë prezantimin e gjetjeve të tyre para një shumëllojshmërie audiencash, duke zhvilluar të menduarit analitik dhe aftësitë ndërpersonale. Për më tepër, ata mësojnë se si të veprojnë si lider në një mjedis biznesi. Studenti pritet të jetë i përgatitur në terma të përgjithshëm si në nivel akademik ashtu edhe në atë profesional, duke kuptuar parimet kryesore akademike dhe të biznesit. Programi është krijuar për t’u mundësuar studentëve që të fokusojnë studimet e tyre në fusha të ndryshme që lidhen me administrimin e biznesit.