Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi i studimit mbështetet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. Partneritetet ndërkombëtare zhvillohen në disa drejtime:

 1. përmes shkëmbimit të studentëve;
 2. shkëmbimit e profesorëve;
 3. njohjen e kualifikimeve;
 4. bashkëpunimi në kërkim shkencor dhe transferimi i njohurive;
 5. zhvillimin e stafit akademik.

 

UBT merr pjesë në programet e shkëmbimit të studentëve të BE, si Erasmus Plus dhe CEEPUS. Studentëve të interesuar për mobilitete semestrale apo vjetore, ju ofrohet mundësia e qëndrimit në partnerët institucionalë.

Fakulteti pranon kreditë e studimit të realizuar në institucionet dhe programet simotra.

 

Përmes UBT-së, ju mund të studioni dhe të përfitoni bursa të plota studimi në Universitet partnere si:

 • Vienna University of Technology – Engineering Management (MSc),  Austri
 • University of Warsaw – International Relation (BA, MA), Poloni
 • City University London – Computer Science and Engineering (BSc, MSc), Angli
 • HiG – Gjøvik University – Computer Science and Engineering (Mobility) CIFE – Centre, Norvegji
 • International de Formation Europ – European Integration and Law (MA), Francë
 • Danube University Krems – Master in Business Administration (MBA), Austri
 • WIT(Waterford Institute of Technology) – Master in Information Systems (MSc), Irlandë
 • Universita’ degli Studi di Napoli Federico II – Business Administration (BSc), Itali

 

Gjithashtu, ju keni mundësi të jeni përfitues i shumë mundësive të tjera që UBT ofron:

 • Mundësi ndërveprimi më akdemikë ndërkombëtarë/vendorë dhe profesionistë nga industria;
 • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian;
 • UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +;
 • Diplomë e dyfishtë e UBT-së me Universitetin e Napolit (Itali), Danube Krems (Austri);
 • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohjeje në Evropë;
 • Njohje e mësimit paraprak nga SCAAK dhe Universitetet Evropiane;
 • Njohje e mësimit paraprak dhe certifikim nga IPMA, CISCO, Comptia, SAP;
 • Biblioteka më e madhe e Biznesit në Kosovë;
 • Stafi vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuar në universitetet më të mira botërore;
 • Start-up: Mundësi start-up biznesor në Inkubatorin e Biznesit të UBT-së;
 • Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA;
 • Sistem Online të studimeve (Moodle);
 • Orare fleksibile paradite dhe pasdite në grup të vogla;
 • Punë praktike (Internship) në industri;
 • Vizita Studimore në Kosovë dhe jashtë vendit;
 • Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar;
 • Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës;
 • Mësimi përmes platformës elektronike (Moodle), etj.