Specializimet

 • Teknologji ushqimore

 

 • Nutricioni (të ushqyerit)

 

 • Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit

 

UBT-ë për herë të parë në Kosovë, akrediton programin e studimeve Bachelor në Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji me specializimet përkatëse si: Teknologji ushqimor Nutricioni (të ushqyerit) dhe Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit.

Studentët pas perfundimit të specializimeve përkatëse të këtijë profesioni  do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi praktike të mjaftueshme për ushtrimin e profesionit.

Në këtë kuader studenti do të jetë i aftë që të:

 • Planifikojë dhe organizojë aktivitete të ndryshme brenda industrisë prodhuese dhe përpunuese,
 • Kryen operacione teknologjike përgatitore në procesin e përpunimit,
 • Kryen operacione teknologjike kryesore në procesin e përpunimit,
 • Manipulon dhe mirëmban makinerinë prodhuese, ambalazhon dhe paketon produktet,
 • Kryen punë administrative, marketingu dhe shitjeje
 • Zbaton e monitoron rregullat e sigurise në punë dhe mbron ambientin në vendin e punës dhe mjedisin rrethues.
 • Fitojnë njohuri nga shkencat e të ushqyerit dhe të njëjtat do ti aplikojnë në të ushqyerit e kategorive të veçanta të njerëzve (fëmijë, sportistë, shtatëzëna, lehona, si dhe persona me statuse të ndryshme shëndetësore);
 • Aftësohen të dallojnë prodhimet organike industriale dhe prodhimet e modifikuara gjenetike;
 • Aftësohen për dizajnimin, inovacionet, implementimin e sistemeve, si dhe marketingun e produkteve me cilësi të veçanta senzorike dhe ambalazhe speciale.