Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

LABORATORËT, QENDRAT DHE INSTITUTET

 

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët për të mundësuar mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushat e shkencave të ushqimit dhe teknologjise. Në perputhshmeri me qëllimin e këtij programi studimor, laboratoret e mëposhtme janë në dispozicion bashke me pajisjet përkatëse:

 

  • Laboratori për mikrobiologji
  • Laboratori për biokimi
  • Laboratori i analizave fiziko-kimike
  • Laboratori i analizave instrumentale
  • Laboratori senzorik
  • Depo

 

PAJISJET LABORATORIKE

 

Analiza gjenetike (PISIAR)
Sterilizator
Spektrofotometer
Distilator
HPLC
Konduktometer
Gaz Kromatograf
pH-metër
Fotometer
Turbidimeter
Mikroskopi elektronik
Oksigjenmeter
Absorber Atomik
Mineralizator
Autokllav
Furrë kalcinuese
Inkubator
Mikroskop bimolekular