Studentët

Programi Juridik në UBT ka për qëllim ofrimin e informacionit në perspektivë akademike;

  • ndihmon studentët të përqendrohen në përvojat e tyre dhe objektivat akademike;
  • iu ofron studentëve të vitit të dytë lidhjen me industrinë dhe organizatat ligjore që në të kundërtën nuk do të kishin mundësinë e inkuadrimit në këtë nivel të studimeve të tyre;
  • mbështet studentët që të besojnë se situata aktuale ekonomike nuk ndikon në mundësitë e punësimit dhe zhvillimit intelektuar;
  • fuqizon lidhjet mes studimit akademik të ligjit dhe praktikës ligjore;
  • adreson mendimet dhe sygjerimet e studentëve që vijnë drejt strukturave organizative të fakultetit;
  • inkurajon studentët që të iu qasen planeve të së ardhmes, duke iu ofruar këshilla rreth zhvillimit të karrierës.