Bordi i Industrisë

Bashkëpunimi midis UBT dhe industrisë është në drejtimin më të fortë, gjë e cila ndikon në realizimin e komponentit teorik të kurseve dhe trajnimin e tyre të nevojshëm praktik. Përcaktimi i veçantë i këtij bashkëpunimi është arritja e dy objektivave kryesore: niveli më i lartë i njohurive teorike dhe zhvillimi i aftësive praktike në zgjidhjen e problemeve.

 

Në këtë aspekt, Fakulteti Juridik ka angazhuar çdo vit akademik gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë, të cilët mund të kontribuojnë me mësime tematike.

 

Gjithashtu, Fakulteti Juridik ka një bashkëpunim efikas me Gjykatën Komunale të Prishtinës, Dhomën Kombëtare të Avokatisë, Agjencitë Zbatuese Kombëtare, Agjencinë Kosovare të Forensikës, Ministrinë e Arsimit, Shkencën dhe Teknologjisë, organizatat joqeveritare etj.

 

Ekspertët dhe profesorët më të mirë të angazhuar në Fakultetin tonë do të lehtësojnë shqyrtimin praktik të sfidave të sistemit të drejtësisë dhe zbatimin e ligjit.

 

Fakulteti Juridik në UBT ka ndërtuar praktikën e vizitave të realizuara në prokurori, në Gjykatën Komunale, agjencitë publike (Agjencia Kosovare e Konkurrencës, Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve) dhe sektori tjetër praktik i ligjit, i mbikëqyrur nga një profesor i praktikës profesionale në bachelor dhe programe master.