Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

Fakulteti Juridik vlerëson lidhjen e aktiviteteve arsimore me ato kërkimore përmes zbatimit të rezultateve të kërkimit dhe prodhimit për qëllime të mësimdhënies, përfshirjes së studentëve në kërkime dhe projekte, komunikimit të hulumtimit, detyrave të studentëve kërkimore dhe organizimit të konferencave dhe punëtorive të ndryshme. Kjo ndërthurje arrihet nepermjet mbeshtetjes dhe bashkepunimit me qëndrat dhe institutet, të cilat jane krijuar në kuadër të UBT dhe kanë qëllim te ekzistences se tyre objektiva konkrete dhe te specializuara, duke u nderlidhur me Fakultete te veçanta. Keshtu, si pjesë e institucionit funksionon disa institute:

 

  1. Instituti IEME per Hulumtimit dhe Inovacionit të rrjedhjes (IEME)
  2. Instituti i Zhvillimit të Arsimit dhe Çështjeve Akademike (IDEAA)
  3. Instituti i Sundimit të Ligjit dhe Gjyqtarëve
  4. Instituti i Gjuhëve të Huaja dhe Kompetencës Ndërkulturore (IFL)
  5. Instituti për Politika dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
  6. Instituti i Shkencave të Mjekësisë dhe Inovacionit
  7. Instituti i Medias dhe Komunikimit

 

Lidhja e drejtë përdrejte e Fakultettit realizohet me institutet me para.

Gjithashtu, institucioni ka krijuar qendra kërkimore për të ngritur profilin e hulumtimit të Institutit, duke u fokusuar në fushat ku ka një përqendrim të përsosmërisë kërkimore. Ato shërbejnë gjithashtu dhe për të lehtësuar jetën akademike të studentëve si edhe marrëdhëniet ndërdisiplinore dhe multidisiplinare.

 

Një qendër me rëdësi per aktivitetin e fakultetit përfaqëson edhe Qendra për Transferimin e Teknologjisë (CTT), e cila ka për qëllim sigurimin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale të stafit, të studentëve, por edhe të njerëzve të tjerë që kanë nevojë për ekspertizë. Kjo qendër është një qendër informacioni dhe nëse ndonjë student është i angazhuar në ndonjë formë kërkimi, dhe nëse identifikohet si potencial për hulumtim, studentët mund të shkojnë te menaxherët e qendrës, të kërkojnë një takim dhe të sigurojnë mundësinë e mbrojtjes së punimeve të tyre kërkimore.

 

Qendra e Karrierës, e cila funksionon ne kuadër te institucionit mbështet studentët e Fakultetit Juridik të zhvillojnë një karrierë të frytshme. Ajo përshin Përfshin: punën profesionale, punën me kohë të pjesshme gjatë festave, prezantimin e sukseseve personale të nxënësve, karrierën interaktive gjatë konferencave, simpoziumeve shkencore, prezantimin e arritjeve të nxënësve në broshura, gazeta etj.

 

Qendra Studentore, e cila ofron mundësi për të marrë informacion gjatë orarit të punës nga ora 08:30 deri në 17:30. Kjo qendër është e lidhur ngushtë me Departamentet, Zyrën e Financave, Administratën dhe çështjet e lidhura me studentët.

 

Fakulteti Juridik ka një bashkëpunim efiçient me Agjencionin Kosovar të Forenzikës, Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe ka zhvilluar divizionin UBT-CERT në pajtueshmëri me rregullativën UBT – Siguria Kibernetike dhe Privatësia. Misioni i saj është zgjidhja e sfidave të sigurisë kibernetike dhe ofrimi i trajnimeve dhe punëve praktike në çështje si Sistemi Kibernetik dhe Sistemi i Sigurisë së Informacionit, Forenzika Digjitale dhe çështje të ngjashme.
Cilësia e pajisjeve të laboratorit të forenzikës dhe ligjëratat tematike me ekspertë nga institucionet partnere apo agjencitë e përforcimit të ligjit (Akademia Kosovare për Siguri Publike, Agjencia Anti-Korrupsion, Policia e Kosovës, etj.), do të kontribojnë në publikimet shkencore dhe aktivitete që ndërlidhen me fushat përkatëse.