Aktivitetet

Programi Juridik ofron një pjesë të madhe të aktiviteteve për të gjithë studentët tanë që janë pjesë e programit, duke pasur parasysh se ne synojmë të zhvillojmë avokatët e ardhshëm të vendit tonë. Disa nga aktivitetet që kanë ndodhur brenda vitit të kaluar janë si më poshtë:

  • Vizita studimore e organizuar në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, ku morën pjesë nxënësit e vitit të tretë dhe të katërt të studimeve. Arsyeja kryesore për këtë aktivitet ishte informimi i studentëve rreth Prokurorisë si një institucion shumë i rëndësishëm në Kosovë, roli kryesor dhe kompetencat e prokurorit të vendit tonë, sistemit të drejtësisë etj.
  • Vizita studimore në Gjykatën Themelore të Prishtinës ku studentët ishin pjesëmarrës në një seancë gjyqësore, veçanërisht një vepër penale vrasjeje.
  • Vizitë studimore në Departamentin e Krimeve të Rënda, i cili është pjesë e Gjykatës së Apelit të Kosovës.
  • Vizitë studimore në Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të Biznesit. Qëllimi i vizitës ishte dhënia e informatave të dorës së parë për regjistrimin e bizneseve në Kosovë lidhur me çështjet si: procedurat e zhdukjes së biznesit, regjistrimi i pengut, regjistrimi i pronësisë industriale etj.
  • Vizitë studimore në Autoritetin Kosovar të Konkurrencës. Vizita ishte e lidhur me një nga lëndët kryesore të Programit të Drejtësisë në UBT, prandaj studentët kanë diskutuar temat kryesore të konkurrencës dhe bashkimit të korporatave, etj.
  • Vizita studimore në Doganat e Kosovës, posaçërisht Departamenti Ligjor i këtij institucioni. Qëllimi i vizitës ishte informimi i studentëve për fazat kryesore të procedurës administrative, rastet kur miratohet procedura e shkurtër, provat, dorëzimi i këtyre provave tek organet e tjera shtetërore, përfundimi i procedurës etj.

 

Programi i Drejtësisë në UBT ofron shumë ngjarje për studentët e saj duke përfshirë konferenca, seminare, vizita studimore, ligjërata tematike, diskutime, etj. Të gjitha këto ngjarje janë të organizuara për të ndihmuar në formësimin e së ardhmes së studentëve tanë, të cilëve u është dhënë informacioni i dorës së parë rreth organeve shtetërore të vendit dhe më gjerë, që i ndihmon ata të përparojnë dhe të kuptojnë gjithçka praktikisht.

 

Fakulteti Juridik ka ekipin e tij mbi ligjin arbitrar, i cili ka qenë pjesë e Klinikës së katërt Ligjore të Ballkanit Perëndimor, Vis Pre-Moot dhe garave ndërkombëtare si  Arbitrazhi Ndërkombëtar Tregtar Vjetor i Ëillem C. Vis 2018. Kandidatët Master mund të jenë pjesë e ekipit të fakultetit dhe të praktikojnë njohuritë mbi ligjin kontraktual, arbitrar dhe në ndërlidhje me këto fusha. Gjykata VIS Moot në Vienë ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme për studentët, si një nga ngjarjet kryesore në arbitrazh dhe në ligj.