Kërkime shkencore

Kerkimi Shkencor

 

 

UBT synon të mbështesë hulumtimet dhe kërkimet shkencore ne fushen klinike dhe te krijoje nje bazë për të vendosur bazën shkencore për kujdesin individual gjatë gjithë jetës. Temat e hulumtimit shtrihen në kujdesin e ofruar në një sërë rregullimesh duke përfshirë kujdesin shëndetësor të komunitetit dhe perqendrohen  tek pacientët, familjet dhe kujdestarët. Hulumtimi në Departamentin e Infermierisë është i strukturuar rreth katër temave që pasqyrojnë nga afër prioritetet shëndetësore të Qeverisë së Kosovës.

 

Këto janë: shërbimet shëndetësore dhe siguria e pacientëve, shëndeti mendor, hulumtimi mbi trajtimin dhe aplikimin e dhenies terapeutike parenterale dhe enterale si dhe semundjet kardiovaskulari dhe diabeti.

 

  • Shërbimet Shëndetësore dhe Siguria e Pacientëve: Infermieria fokusohet në hulumtime që informojnë politikën shëndetësore dhe ndikojnë në praktikë. Kjo temë merr një pamje të gjerë për të siguruar që hulumtimi dhe inovacioni janë në gjendje të përmirësojnë rezultatet shëndetësore dhe të përmirësojnë sigurinë dhe efektivitetin e sistemit shëndetësor
  • Shëndeti Mendor: Komunikimi verbal dhe joverbal luajnë një rol të rendesishem në trajtimin e sëmundjeve mendore, duke u dhënë infermierëve mundësinë për të jene sa me efikas dhe te pergjegjshem në dhënien e trajtimit dhe shërbimeve për pacientët qe kane problem te shëndetit mendor. Qëllimi i hulumtimit në këtë temë është zhvillimi i trajtimit të sëmundjeve neurologjike dhe depresive.
  • Hulumtimi mbi trajtimin dhe aplikimin e dhenies terapeutike parenterale dhe enterale. Metodologjia dhe perfeksionimi profesional praktik i infermiereve ne zbatimin sa me te mire te metodave mjeksore me qellim te trajtimit dhe sherimit te pacienteve. Shumllojshmeria praktike klinike e zbatimit te ketyre metodave mjeksore infermierore.
  • Diabeti dhe Sëmundja Kardiovaskulare – Hulumtimi synon të shqyrtojë disa aspekte kryesore për të reduktuar akumulimin e kolesterolit “të keq” në sëmundjet kardiovaskulare dhe për të përmirësuar trajtimin e diabetit. Temat perqendrohen dhe marrin nen shqyrtim marrjen e mostrave te analizave dhe kontrolli i tyre.