Aktivitetet

Dekani i Fakultetit së bashku më këshillin e fakultetit të Infermierisë dhe studentët realizojnë aktivitete vullnetare ( humanitare) në shërbim të qytetarëve të Kosovës.
Aktivitetet e studentëve përshijnë shënimin e datave kalendarike një vjeçare duke filluar nga 12 Maji Dita Ndërkombëtare e Infermierisë ( ku studentët e fakultetit të Infermierisë në mënyrë vullnetare jepim iformacione me rëndësi për qytetaret : matjen e tensionit, matjen e peshes dhe gjatësisë etj)