Vlerësimi i transkriptës / Kredive

Para se të transferoheni në UBT, ju sugjerojmë që së pari të merrni një miratim paraprak për lëndët që do ti regjistroni. Përveç ndihmës sonë, çdo departament në UBT ka një koordinator i cili mund t’ju ndihmojë në procesin e mëtejshëm të vlerësimit të kredive. Për më tepër, të gjitha lëndët që do të përfundoni në UBT duhet të ju vlerësohen në universitetin tuaj për të marrë kreditë për diplomën përfundimtare.