Tarifat e regjistrimit

Studentët paguajnë tarifat e shkollimit për programin përkatës të studimit dhe për vitin e tyre përkatës të studimeve. Tarifat e shkollimit vendosen në baza vjetore dhe studentët mund të parashikojnë ulje gjatë tre viteve të studimit, nëse rezultatet e performances studenteve arrin ne nje mesatare prej 9.0 ose më lart. Shuma përcaktohet nga Bordi i Universitetit dhe shpallet në kohën e konkurrimit të studentëve. Ekziston gjithashtu një zbritje nga pagesa vjetore e shkollimit e disponueshme për studentët që paguajnë paraprakisht për të gjithë vitin akademik ose nëse studentët kanë një performancë të shkëlqyeshme në studimet e tyre të shkollës së mesme.