Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi plotëson kërkesat profesionale dhe plotëson kushtet e Direktivës së Bashkimit Evropian mbi Specialistët e Stomatologjisë 2005/36 / EC, si dhe direktivat e mëparshme që rregullojnë njohjen e arsimit profesional.

 

Përafrimi i programit me ato që zbatohen diku tjetër në Bashkimin Evropian, jo vetëm që siguron një qasje të balancuar në aspektin e teorisë dhe praktikës, por gjithashtu u jep studentëve mundësinë për të transpozuar të njëjtat aftësi në një kontekst tjetër pune, duke pasur parasysh progresin e Kosovës drejt zbatimit të kritereve të pranimit në BE dhe lirinë e lëvizjes së kapitalit, njerëzve dhe mallrave.

 

 

Direktiva e BE-së përcakton që studimet që çojnë në shkallën e praktikantëve dentarë duhet të zgjasin së paku 5 vjet. Direktiva është e paqartë në lidhje me numrin e orëve të dedikuara për mësimin dhe praktikën teoritike. Megjithatë, institucioni ka tentuar të ndjekë Deklaratat e Bolonjës dhe Mynihut mbi edukimin shëndetësor dhe t’u përmbahet praktikave të mira të rekomanduara nga Federata Botërore e Edukimit Mjekësor.

 

 

Programet (kurrikulat), ndërkombëtare të konsultuara në këtë proces janë renditur më poshtë:

 

 • QKUK
 • Komuna e Prishtines – Drejtoria per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale
 • AKPPM
 • European Orthopedic Hospital “Royal Medical”
 • Qendra per Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekesore
 • Agjencia e Kosoves per Forenzike
 • Institutitin e Psikiatrise Forenzike te Kosoves
 • Trepharm
 • Santefarm
 • ICN-BM
 • Green Pharmacy
 • University of Kentucky
 • Semmelëeis University – Faculty of Health Sciences
 • Morehead State University
 • Corvinus University of Budapest
 • Pazmany Peter Catholic University
 • Erasmus plus Programme
 • Donau Universitat
 • Univeristy of North Florida

 

UBT synon të mbështesë hulumtimin klinik dhe kërkimin shkencor në themelet e stomatologjisë për të vendosur bazën shkencore për kujdesin individual gjatë gjithë jetës. Temat e hulumtimit jane të përqendruara kryesisht në kujdesin e ofruar në një sërë rregullimesh, duke përfshirë kujdesin shëndetësor të komunitetit dhe shtrihet tek pacientët, familjet dhe kujdestarët.

 

Ai mbulon menaxhimin e pacientëve gjatë sëmundjes dhe shërimit, uljen e rreziqeve për sëmundjet dentare, promovimin e stilit të jetesës së shëndetshme dhe integrimin e teknologjisë informative në shërbimet dentare.