Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Pranimi i Studentëve rregullohet nga Rregullorja e Këshillit të Fakultetit mbi Pranimin. Të gjithë aplikantët në kuadër të kuotave të regjistrimit për studentët me kohë të plotë, të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme të ulët dhe të mesme kanë të drejtë të regjistrohen.

 

Pranimi në studim kryhet në bazë të thirrjes publike dhe provimit pranues. Provimi pranues kryhet nga Komisioni për Provimin Hyrës të caktuar nga Këshilli i Fakultetit për një periudhë prej tre vjetësh. Bazuar në rezultatet e provimit të pranimit, Komisioni krijon një listë të rangut që përcakton cilët kandidatë kanë fituar të drejtën për t’u regjistruar në bazë të rezultateve të arritura në provimin pranues dhe që kanë aftësi psikofizike për titullin e doktor i stomatologjisë.

 

Një kandidat që kërkon pranimin në programin e Stmatologjisë duhet: të ketë kaluar provimin kombëtar të shkollës së mesme, të kenë njohuri në lëndët fizike, kimike, biologjike dhe gjuhë angleze. Përveç kësaj, studentët duhet të jenë të paktën 17 vjeç në kohën e aplikimit dhe duhet të demonstrojnë se janë të përshtatshëm për profesionin në aspektin mjekësor dhe ligjor.