Infrastruktura

Hapësirat e Programit të Stomatologjisë gjenden në Kampusin për Inovacionin e UBT-së në Lipjan. Institucioni vepron në një strukturë moderne të mesme të ndërtuar në vitin 2017. Objektet si dhe Laboratoret Biomjekësore u ngritën vitin e kaluar në një portofol të madh të investimeve dhe zhvillimit të Spitalit UBT. Hapësirat janë ndërtuar dhe përshtatur për qëllime të arsimit të lartë nga institucioni. Institucioni nuk paguan qiranë duke lënë më shumë burime potenciale për investimet e ardhshme kapitale. Hapësirat e Fakultetit përfshijnë 4 katër auditoriume dhe 9 dhoma të vogla seminare dhe 18 poliklinika. Përveç kësaj, ka caktuar hapësirë ​​për zyre për stafin dhe studentët. Të gjitha dhomat janë të pajisura me pajisje mësimore moderne dhe janë lehtësisht të adaptueshme në mënyra të ndryshme të mësimdhënies. Një auditor në videokonferencë është rregulluar në vitin 2017 me pajisje teknike, pajisje konferencë, televizor, video projektor dhe një bord të zgjuar. Fakulteti gjithashtu ka pajisje shtypi dhe fotokopje për studentët. Do të jetë e mundur që studentët të shtypin në ngjyrë, të skanojnë dhe të kopjojnë materialet.

 

Përsa i përket teknologjisë së informacionit, Fakulteti ka një laborator kompjuteri të pajisur me 52 PC kompjuteri. Përveç kësaj, institucioni gjithashtu drejton një sistem mësimor për mbështetjen e aktiviteteve të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Për të siguruar qasje të rehatshme dhe të lehtë në të gjitha veglat virtuale dhe mjediset e informacionit të Fakultetit, do të ketë një LS Page i cili do të hapet automatikisht dhe do të prezantojë të gjitha informatat në lidhje me modulet, emailin, listat e postimeve etj. Studentët do të jenë në gjendje të kenë qasje në informata në kohërat e leksioneve dhe vendet gjatë tërë vitit. Një llogari përdoruesi në serverin e Fakultetit do të krijohet për secilin student sapo të hyjnë në studimet e tyre. Komunikimi ndërmjet kurseve të ndryshme do të bëhet kryesisht nga listat e postimeve dhe të cilat do të mundësojnë komunikim me studentët, anëtarët e stafit mësimdhënës dhe trupin e studentëve. Monitorimi i rezultateve të të nxënit dhe zhvillimi profesional i studentëve do të bëhet përmes mjedisit të e-Portfolio. Fakulteti do të ketë qasje në një nga Bibliotekat më moderne dhe të pajisura në Kosovë. Katalogu i bibliotekës me informata mbi librat që lidhen me lëndën e studimit është paraqitur në nën-seksionin e Bibliotekës. Studentët gjithashtu do të jenë në gjendje të përdorin disa baza elektronike të të dhënave shkencore dhe arsimore.

 

 1. a) hapësirat të përshtatshme për procesin arsimor;
 2. b) laboratorë me pajisje adekuate për të gjitha disiplinat e detyrueshme brenda kurrikulit, kudo që programi mësimor analitik përfshin aktivitete të tilla;
 3. c) softëare adekuate për disiplinat e studimit të përfshira në kurrikulë, me licencë përdorimi;
 4. d) Biblioteka e pajisur me sallat e leximit, dhomat e punës në grup dhe stokun e vet të librave sipas disiplinave të përfshira në kurrikula.
 5. e) një numër vendesh në dhomat e leximit që i korrespondojnë të paktën 10% të numrit të përgjithshëm të studentëve në programin e studimit;
 6. f) një numër vendesh në dhomat e punës në grup që korrespondojnë me të paktën 10% të numrit të përgjithshëm të studentëve në programin e studimit;

Janë të pranishme sallat e ligjëratave dhe seminareve, si dhe infrastruktura e menaxhimit të programit studimor me zyrën e studentëve dhe bibliotekën e studentëve.

 

Pjesa paraklinike dhe klinike praktike dentare do të kryhet në katin e dytë në ndërtesën UBT-së, në Kampusin Inovativ, Lipjan. Kati është i ndarë në një pjesë preklinike dhe klinike.

 

Pjesa preklinike përbëhet nga tri dhoma:

 • Një dhomë për trajnim të trajtimit preklinik me 16 krerë fantomë me modele të simulimit dentar;
 • Dhomë laboratori dentar me 10-12 vende pune përteknikë/studentë;
 • Një dhomë shtesë laboratorike për procedurat e punës së gjipsit dhe hedhjes së gjipsit.
 • Një laborator me paisje më modern In Lab system

 

Në katin përdhesë të ndërtesës ekziston një makinë panoramike me rreze x-rreze dhe x-rrezet periapike dhe rrezet x-.

Në pjesën klinike janë të ndara departamentet me gjithsej 25 karrige stomatologjike:

 • 3 në ndarjen e stomatologjisë protetike;
 • 12 në ndarjen e Stomatologjisë Restorative (Stomatologji Parandaluese, Endodontics, etj);
 • 3 në ndarjen e periodontologjisë;
 • 3 në ndarjen e ortodontisë;
 • 3 në ndarjen e Kirurgjisë Orale.