Qëllimet dhe Objektivat

Misioni i Fakultetit të Stomatologjisë është të kontribuojë në arsimin e lartë përmes kurrikulave bashkëkohore, të bazuara dhe të harmonizuara me praktikat më të mira në nivel evropian, filozofi të veçantë arsimore, kërkime dhe shërbime për komunitetin. Sa i përket mësimdhënies, programi synon të ofrojë një program që është i përshtatshëm për studimin e tendencave dhe zhvillimeve të ardhshme në profesionin e stomatologjisë, transferimin e njohurive dhe sigurimin e mësimdhënies cilësore në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, kombinimin e perspektivave globale të mësimdhënies dhe potencialin lokal në stomatologji si dhe të ofrojë një mjedis mësimor më përkrahës për profesionin.

 

Fakultetit i Stomatologjisë është i orientuar drejt ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe stomatologjike në Klinikën e Stomatologjisë në UBT , e cila ofron ekspertizë dhe asistencë teknike për institucionin publik dhe privat në fushën e shëndetit oral, ofron shërbime të avancuara në laboratorët e UBT, merr pjesë në mënyrë aktive në formimin e zhvillimeve të politikave duke marrë pjesë në bordet, grupet punuese, komitetet dhe rishikimet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Qendrat Shëndetësore në nivel komunal si dhe ofrojnë partneritete për institucionet private dhe publike në avancimin e shëndetit të komunitetit.

 

Qëllimi i programit është përgatitja e të diplomuarve për të marrë përgjegjësi si profesionistë dhe praktikantë dentarë kompetentë në ofrimin e shërbimeve promovuese, parandaluese, kuruese dhe rehabilituese. Programi i Integruar i Stomatologjisë bazohet në profesion dhe në bazë të zhvillimit. Profesioni i bazuar nënkupton që fokusi i programit është profesional dhe se fokusohet në zhvillimin dhe ndryshimet në profesionin e stomatologjisë dhe në sistemin e kujdesit shëndetësor. Bazuar në zhvillim do të thotë që ka një fokus në sprovat, zhvillimin dhe punën kërkimore që ndriçon gjendjen e tanishme të zhvillimit profesional, si dhe nevojën për zhvillim në lidhje me përvojat në profesion dhe sistemin e kujdesit shëndetësor.

 

Me përfundimin e Studimeve në këtë drejtim, studenti është i kualifikuar për të punuar si praktikues i stomatologjisë dhe për të hyrë në bashkëpunim multidisiplinar. Programi siguron studentin me bazë të domosdoshme në aspektin teorik dhe klinik të stomatologjisë në përputhje me zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë, shkencës dhe teknologjisë, si dhe kërkesat për shërbime dentare në popullatën e përgjithshme.

 

Ekzistojnë tetë kategori që përfaqësojnë fushat profesionale të stomatologëve. Të gjitha këto fusha janë ndërdisiplinore në orientimin e tyre që inkurajojnë të menduarit kritik dhe mund të zbatohen për pacientët e moshave të ndryshme, ku edhe aktivitetet në mësimdhënie, hulumtim dhe kujdesi klinik promovojnë zhvillimin dhe zbatimin e tyre përgjatë viteve të studimit në UBT.

  1. Profesionalizmi – Pas diplomimit, një doktor i stomatologjisë ka pritshmëri të larta të jetë i aftë në një gamë të gjerë të shkathtësive, duke përfshirë aftësitë e hulumtimit, të komunikimit dhe të dhe prezantimit, të cilat bazohen në njohuritë bashkëkohore. Doktorët e stomatologjisë duhet të kuptojnë problemet që kanë të bëjnë me profesionin dentar, si dhe rolin e tyre drejtues në praktikat dentare.
  2. Etika dhe ligji – Pas diplomimit, doktorët e stomatologjisë duhet të paraqesin njohuri dhe kuptim të përgjegjësive morale dhe etike, të cilat janë të përfshira në kujdesin e pacientit, si dhe kujdesen për të gjithë komunitetin. Ata gjithashtu duhet të njihen me rregulloren ligjore që kanë të bëjnë me praktikën klinike të përditshme.
  3. Komunikimi dhe aftësitë sociale – doktorët e stomatologjisë duhet të jenë kompetentë në komunikimin me pacientët dhe familjet e tyre, bashkëpunëtorët dhe kolegët e tyre, duke respektuar moshën e tyre, si dhe sfondin e tyre social dhe kulturor.
  4. Njohuritë themelore – doktorët e stomatologjisë duhet të jenë në gjendje të aplikojnë një sërë konceptesh themelore nga shkencat biologjike, mjekësore, teknike dhe klinike, me qëllim të diferencimit ndërmjet kushteve fiziologjike dhe patologjike. Pas diplomimit, doktorët e stomatologjisë duhet të kenë një shkallë të caktuar të ‘shkathtësisë informatike’, në bazë të së cilës, ata mund të mbledhin dhe të përdorin informacionin nga literatura në dispozicion.
  5. Analizimi dhe mbledhja e të dhënave klinike – Marrja dhe ruajtja e tërë dokumentacionit në lidhje me statusin mjekësor, oral dhe dentar të pacientëve. Kjo duhet të përfshijë një sërë informacionesh biologjike, mjekësore, psikologjike dhe sociale për qëllime të vlerësimit të statusit oral dhe dentar të pacientëve. Doktorët e stomatologjisë duhet të jenë në gjendje jo vetëm për të ruajtur, por edhe për të përmirësuar aftësitë dhe kompetencat e tyre profesionale gjatë gjithë jetës së tyre të punës.
  6. Planifikimi i diagnozës dhe trajtimit – Kjo, në radhë të parë, lidhet me marrjen e vendimeve, dhënien e mendimeve dhe vlerësimeve klinike, me qëllim të bërjes së diagnozave diferenciale, paraprake dhe definitive, bazuar në interpretimin e rezultateve të ekzaminimit klinik dhe radiologjik të testeve diagnostike, duke marrë parasysh sfondin social dhe kulturor të pacientëve.
  7. Trajtimi – arritja dhe ruajtja e shëndetit oral. Kjo fushë përfaqëson një gamë të gjerë të kompetencave bazë dhe plotësuese të nevojshme për të arritur dhe ruajtur shëndetin oral të pacientëve të grupmoshave të ndryshme, si dhe atyre me nevoja të veçanta. Pas diplomimit, doktorët e stomatologjisë duhet të jenë të vetëdijshëm për aftësitë dhe kufizimet e punës së tyre. Ata gjithashtu duhet të jenë në gjendje t’i referojnë pacientët tek një specialist nëse është e nevojshme.
  8. Masat parandaluese dhe promovimi i shëndetit – Përmirësimi i shëndetit oral në nivel individual, në nivel të familjes dhe të komunitetit.