Struktura e Programit

PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

 

 

Programi zgjat dy vite. Në mënyrë që të përfundojë me sukses kursin, duhet të mblidhen 120 pikë krediti. Pikat e kreditit janë një masë sasiore për ngarkesën e punës së përgjithshme të një studenti. Ato përfshijnë leksione aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e leksioneve (ndjekin ngjarjet vs. studimi privat), duke hyrë ne provime, duke u përgatitur për provimet tezë, dhe seminarë të punës, si dhe, siç mund të jetë rasti, vendosje të punës.

Përmbajtja e programit ndjek strukturën e sugjeruar nga Shoqata e Sistemeve të Informacionit (AIS), Udhëzimet për Programet pasdiplomike në sistemet e informacionit. Përmbajtja e planprogramit është i përbërë nga pesë komponentë esencialë të programeve të sistemeve të informacionit

(a) Parakusht Sistemet e Informacionit;

(b) Parakusht Biznesit;

(c) Teknologjia e Sistemeve të informacionit;

(d) Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit;

(e),  Punim/Hulumtim dhe teza Master.

 

Viti i parë i studimit të programit njofton studentët me kurset e përgjithshme në sistemet e informacionit dhe me mjedisin ku ato veprojnë.

Viti i dytë i studimit është nën-ndarë në specializimet (specilizimet në fusha) në: Sistemet e informacionit të biznesit, Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit, Tregti elektronike, Siguri e sistemeve të informacionit, Geo-Sistemet e Informacionit (GIS).

Studenti do të duhet të marrë një nga fushat e specializimit të cilat përbëjnë tri module kryesore ekuivalente me 18 ECTS. Përveç kësaj, studentët do të duhet të marrin lëndë zgjedhore – një nga grupi i Zgjedhur – A kompetencave (6 ECTS) dhe një nga Grupi zgjedhëse B – sektorët (6 ECTS).

Semestri i dytë përfshin një kurs në metodat hulumtuese dhe shkrim në Sistemet e Informacionit (5 ECTS) dhe një tezë Master (20 ECTS).

Më shumë informacione në lidhje me temën e magjistraturës vijojnë pas planit të arsimit të paraqitur më poshtë.

 

VITI I PARË: 60 ECTS

SEMESTERI  1:30 ECTS

Orë për javë
Nr Lloji

Lënda

L P ECTS
1 C Menaxhimi strategjik dhe Sistemet e informacionit 2 1 6
2 C Teoritë dhe parimet e sistemeve të informacionit 2 0 6
3 C Teknologjitë e reja dhe inovacionet në SI 2 1 6
4

C

Infrastruktura e TI dhe Siguria 2 1 6
5

C

Menaxhimi dhe sjellja organizative

2 2 6
 SEMESTERI  2 :  30 ECTS
6

C

Menaxhimi i projekteve dhe ndryshimeve në SI

2 2 7
7 C Modelet e ndërrmarrjeve në SI 2 1 7
8 C Ligji, Etika dhe implikimi i digjitalizimit 1 0 4
9 C Menaxhimi financiar dhe kontabiliteti 2 1 5
10 C Analiza, Projektimi dhe Modelimi i SI 2 2 7
VITI II
SEMESTERI 3 – SPECIALIZIMI

Në semestrin e tretë studentët do të duhet të marrIN një nga fushat e fokusuara:

A Sistemet e Informacionit të Biznesit
B Sistemet e Informacionit për Biblioteka dhe Arkivim
C Tregtia elektronike
G Zgjedhore e grupit (A)
H Zgjedhore e grupit (B)
VITI II
 SPECIALIZIMI (A): Sistemet e Informacionit ne Biznes
Nr Lloji

Lënda

L P ECTS
1 C Sistemet për planifikimin e burimeve të ndërmarrjes 2 1 6
2

C

Ekonomksi dhe Menaxhimi i E-Biznesit 2 0 6
3 C Sistemet Perkrahëse dhe Analizimi i të Dhënave 2 1 6

4

O

Zgjedhore 1 (Marrë nga grupi A) 6

5

O

Zgjedhore 2 (Marrë nga grupi B) 6
SPECIALIZIMI (B): Sistemet e Informacionit per Biblioteka dhe Arkivim

Nr.

Lloji

Lëndët L U ECTS

1

C

Sistemet e Informacionit për Bibliotekë 2 1 6

2

C

Sistemet Elektronike të Ruajtjes së Informacionit 2 1 6

3

C

Klasifikimi dhe Katalogimi 2 1 6

4

O

1 Zgjedhore (marrë nga Grupi A) 6

5

O

2 Zgjedhore (marrë nga Grupi B) 6
 

SPECIALIZIMI (3): Tregtia elektronike

 

Nr.

Lloji

Lëndët L U ECTS

1

C

E-Biznes dhe E-Tregti 2 1 6

2

C

 Menaxhimi i vlerave të zinxhirit në SI 2 1 6

3

C

Menaxhimi i marrëdhënieve me klientin 2 0 6

4

O

1 Zgjedhore (Marrë nga Grupi A) 6

5

O

2 Zgjedhore (Marrë nga Grupi B) 6

Zgjedhoret e Grupit A (Kompentenca tjera)

Nr

Lloji Lëndët L U ECTS

1

O Menaxhimi i Njohurive 2 0 6

2

O Menaxhimi i  avancuar i projekteve 2 2 6

3

O Konsulencë në Sistemet e Informacionit 1 2 6

4

O Metodat statistikore hulumtuese 2 1 6

5

O Menaxhimi ndërkulturor 2 0 6

6

O Përgjegjshmëria Sociale SI 2 0 6

7

O Komunikimi Kompjuter – Njeri 2 1 6
Zgjedhoret e Groupit B

1

O SI për Shërbimet Financiare 2 1 6

2

O SI ne Sektori publik 2 1 6

3

O SI në Shëndetësi 2 0 6

4

O SI ne Telekomunikacioni 2 1 6

5

O SI në Planifikim Urban 2 1 6

6

O SI në Sistemin gjyqësor dhe Mjekësinë Ligjore 2 0 6

7

O SI për Mjedisin dhe Zhvillimin Rural 2 1 6
 

SEMESTER 4

11

C Metodat hulumtuese në SI 2 1 5

12

C Internship 5

13

C Tema e diplomës 20