Struktura e Programit

PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

 

 

Programi zgjat dy vite. Në mënyrë që të përfundojë me sukses kursin, duhet të mblidhen 120 pikë krediti. Pikat e kreditit janë një masë sasiore për ngarkesën e punës së përgjithshme të një studenti. Ato përfshijnë leksione aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e leksioneve (ndjekin ngjarjet vs. studimi privat), duke hyrë ne provime, duke u përgatitur për provimet tezë, dhe seminarë të punës, si dhe, siç mund të jetë rasti, vendosje të punës.

Përmbajtja e programit ndjek strukturën e sugjeruar nga Shoqata e Sistemeve të Informacionit (AIS), Udhëzimet për Programet pasdiplomike në sistemet e informacionit. Përmbajtja e planprogramit është i përbërë nga pesë komponentë esencialë të programeve të sistemeve të informacionit

(a) Parakusht Sistemet e Informacionit;

(b) Parakusht Biznesit;

(c) Teknologjia e Sistemeve të informacionit;

(d) Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit;

(e),  Punim/Hulumtim dhe teza Master.

 

Viti i parë i studimit të programit njofton studentët me kurset e përgjithshme në sistemet e informacionit dhe me mjedisin ku ato veprojnë.

Viti i dytë i studimit është nën-ndarë në specializimet (specilizimet në fusha) në: Sistemet e informacionit të biznesit, Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit, Tregti elektronike, Siguri e sistemeve të informacionit, Geo-Sistemet e Informacionit (GIS).

Studenti do të duhet të marrë një nga fushat e specializimit të cilat përbëjnë tri module kryesore ekuivalente me 18 ECTS. Përveç kësaj, studentët do të duhet të marrin lëndë zgjedhore – një nga grupi i Zgjedhur – A kompetencave (6 ECTS) dhe një nga Grupi zgjedhëse B – sektorët (6 ECTS).

Semestri i dytë përfshin një kurs në metodat hulumtuese dhe shkrim në Sistemet e Informacionit (5 ECTS) dhe një tezë Master (20 ECTS).

Më shumë informacione në lidhje me temën e magjistraturës vijojnë pas planit të arsimit të paraqitur më poshtë.

 

VITI I PARË: 60 ECTS

SEMESTERI  1:30 ECTS

Orë për javë
NrLloji

Lënda

LPECTS
1CMenaxhimi strategjik dhe Sistemet e informacionit216
2CTeoritë dhe parimet e sistemeve të informacionit206
3CTeknologjitë e reja dhe inovacionet në SI216
4

C

Infrastruktura e TI dhe Siguria216
5

C

Menaxhimi dhe sjellja organizative

226
 SEMESTERI  2 :  30 ECTS
6

C

Menaxhimi i projekteve dhe ndryshimeve në SI

227
7CModelet e ndërrmarrjeve në SI217
8CLigji, Etika dhe implikimi i digjitalizimit104
9CMenaxhimi financiar dhe kontabiliteti215
10CAnaliza, Projektimi dhe Modelimi i SI227
VITI II
SEMESTERI 3 – SPECIALIZIMI

Në semestrin e tretë studentët do të duhet të marrIN një nga fushat e fokusuara:

ASistemet e Informacionit të Biznesit
BSistemet e Informacionit për Biblioteka dhe Arkivim
CTregtia elektronike
DSistemet e Sigurimit të Informacionit
ESistemet e Gjeo-Informacionit
FStatistikë, Procesim i të Dhenave dhe Simulimi
GZgjedhore e grupit (A)
HZgjedhore e grupit (B)
VITI II
 SPECIALIZIMI (A): Sistemet e Informacionit ne Biznes
NrLloji

Lënda

LPECTS
1CSistemet për planifikimin e burimeve të ndërmarrjes216
2

C

Ekonomksi dhe Menaxhimi i E-Biznesit206
3CSistemet Perkrahëse dhe Analizimi i të Dhënave216

4

O

Zgjedhore 1 (Marrë nga grupi A)6

5

O

Zgjedhore 2 (Marrë nga grupi B)6
SPECIALIZIMI (B): Sistemet e Informacionit per Biblioteka dhe Arkivim

Nr.

Lloji

LëndëtLUECTS

1

C

Sistemet e Informacionit për Bibliotekë216

2

C

Sistemet Elektronike të Ruajtjes së Informacionit216

3

C

Klasifikimi dhe Katalogimi216

4

O

1 Zgjedhore (marrë nga Grupi A)6

5

O

2 Zgjedhore (marrë nga Grupi B)6
 

SPECIALIZIMI (3): Tregtia elektronike

 

Nr.

Lloji

LëndëtLUECTS

1

C

E-Biznes dhe E-Tregti216

2

C

 Menaxhimi i vlerave të zinxhirit në SI216

3

C

Menaxhimi i marrëdhënieve me klientin206

4

O

1 Zgjedhore (Marrë nga Grupi A)6

5

O

2 Zgjedhore (Marrë nga Grupi B)6
 

 

SPECIALIZIMI (D) – Siguria e Informacionit

Nr

LlojiLëndaLUECTS

1

CSiguria e Sistemeve të Informacionit216

2

CSiguria e bazës së të dhënave216

3

CMenaxhimi i Rrjetit dhe Sigurisë Kompjuterike216

4

O1 Zgjedhore (Marrë nga Grupi A)6

5

O2 Zgjedhore (Marrë nga Grupi B)6

Concentration (E) – Geo-Information Systems

Nr

LlojiLëndaLUECTS

1

CShkenca e Gjeo-Informacionit216

2

CGIS Analiza, Modelimi dhe Teknikat216

3

CMenaxhimi i të dhënave në GIS216

4

O1 zgjedhore6

5

O2 zgjedhore6

Zgjedhoret e Grupit A (Kompentenca tjera)

Nr

LlojiLëndëtLUECTS

1

OMenaxhimi i Njohurive206

2

OMenaxhimi i  avancuar i projekteve226

3

OKonsulencë në Sistemet e Informacionit126

4

OMetodat statistikore hulumtuese216

5

OMenaxhimi ndërkulturor206

6

OPërgjegjshmëria Sociale SI206

7

OKomunikimi Kompjuter – Njeri216
Zgjedhoret e Groupit B

1

OSI për Shërbimet Financiare216

2

OSI ne Sektori publik216

3

OSI në Shëndetësi206

4

OSI ne Telekomunikacioni216

5

OSI në Planifikim Urban216

6

OSI në Sistemin gjyqësor dhe Mjekësinë Ligjore206

7

OSI për Mjedisin dhe Zhvillimin Rural216
 

SEMESTER 4

11

CMetodat hulumtuese në SI215

12

CInternship5

13

CTema e diplomës20