Specializimet

SPECIALIZIMET NË SISTEME TË INFORMACIONIT

Në semestrin e tretë studentët do të duhet të zgjedhin një nga fushat e specializimit:

(A) Sistemet e Informacionit të Biznesit

 • Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjeve (ERP)
 • Ekonomiksi dhe Menaxhim të E-Biznesit
 • Menaxhimi i avancuar i Sistemeve të Infoamcionit
(B) Sistemet e Informacioni per Bibloteka dhe Arkiva

 • Sistemet e Bibliotekave Multimediale
 • Sistemet elektronike të regjistrimeve
 • Klasifikimi dhe katalogimi
(C) Tregti elektronike

 • E-Biznesi dhe E-Commerce
 • Sistemet e Informacionit Menaxhimi i Zinxhirit të Vlerave
 • Furnizimi Global i Shërbimeve të Sistemeve të Informacionit
(D) Sistemet e Sigurimit të Informacionit dhe Privacise

 • Siguria e Sistemeve të Informacionit
 • Siguria e të bazave të të dhënave
 • Menaxhimi i Rrjetit dhe Siguria Kompjuterike
(E) Geo-Sistemet e Informacionit

 • Shkenca e Gjeo-Informacionit
 • Analiza GIS, Modelimi dhe Teknikat
 • Teknikat e Menaxhimit të të Dhënave GIS
(F) Statistike, Procesim i te Dhenave dhe Simulim

 • Sistemet e avancuara të modelimit dhe simulimit
 • Përpunimi i të dhënave dhe metodologjia statistikore
 • Aspektet statistikore të sistemeve të simulimit