Specializimet

SPECIALIZIMET NË SISTEME TË INFORMACIONIT

Në semestrin e tretë studentët do të duhet të zgjedhin një nga fushat e specializimit:

(A) Sistemet e Informacionit të Biznesit

  • Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjeve (ERP)
  • Ekonomiksi dhe Menaxhim të E-Biznesit
  • Menaxhimi i avancuar i Sistemeve të Infoamcionit
(B) Sistemet e Informacioni per Bibloteka dhe Arkiva

  • Sistemet e Bibliotekave Multimediale
  • Sistemet elektronike të regjistrimeve
  • Klasifikimi dhe katalogimi
(C) Tregti elektronike

  • E-Biznesi dhe E-Commerce
  • Sistemet e Informacionit Menaxhimi i Zinxhirit të Vlerave
  • Furnizimi Global i Shërbimeve të Sistemeve të Informacionit