Qëllimet dhe Objektivat

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT

 

Objektivi i këtij program master është që studentët të kërkojnë njohuri më të thella dhe njohuri të reja në lëmin e sistemeve te informacioneve, dizajneve të sistemeve të informacionit dhe menaxhimin e sistemeve të informacionit në organizata. Duke qenë se sistemet e informacioneve janë të përhapura pothuajse në çdo aspekt të biznesit modern dhe janë të nevojshme për të arritur strategjitë e biznesit,. është e rëndësishme të kuptohet konteksti më i gjerë i biznesit të sistemeve të informacionit, dhe po ashtu, se si mund të integrohen për të përmirësuar performancën e cilësisë.

Qëllimi i përgjithshëm është t’ju sigurojë studentëve studime të avancuara ne aspektin e sistemeve të informacionit. Duke përcjellë qëllimin e kuptueshëm, konceptet teorike, modelet dhe mjetet, do të krahasohen me problemet në botën reale në fushën e sistemeve të informacionit dhe të trajnojë studentët në zgjidhjen e problemeve madhore. Gjithashtu, programi synon të ofrojë njohuri, shpjegim dhe të aplikojë aspektet metodologjike në tekonologjinë e informatikës, menaxhmentit dhe biznesit në sistemet e informacionit.

Oferta e programit ka për qëllim të përmbushë elemente të rëndësishme në programet e sistemeve të informacionit: Orientim profesional, shtim i vlerave, fleksibilitet, praktikë dhe mundësi specializimi në fusha të ndryshme të karrierës.

 

Ka katër profile tipike të vendeve të punës në zbatimin profesional të programit:

(1) Menaxher i Informacionit – Të diplomuarit do të jenë në gjendje për të hartuar dhe zbatuar sistemet e informacionit që lehtësojnë qarkullimin e informatave midis organizatave dhe partnerëve e tyre. Ata pritet të luajnë një rol integrues në organizatat dhe në ekonominë e rrjetit, si dhe mund të luajnë një rol të rëndësishëm në menaxhimin strategjik.

(2) Menaxheri i Procesit – Menaxheri i Procesit vlerëson kompanitë si vlera të zinxhirëve dhe mund të identfikojë e optimalizojë proceset, duke i shtuar vlerë korporates.  Menaxheri i procesit është në gjendje të mënjanojnë informacionet e tepërta dhe t’i rregullojnë ato.

(3) Menaxheri i Rrjetit të Biznesit – të diplomuarit janë në gjendje të dizajnojnë dhe të optimizojnë infrastrukturën ndër-organizative lidhur me infrastrukturën e informacionit. Ata fitojnë aftësi në inteligjencë të biznesit dhe në mënyrat e integrimit të dhënave analitike në menaxhim të proceseve.

(4) Analisti i Informacionit – është në gjendje të mbledhë informacione të rëndësishme që janë shumë të vlefshme për ata që janë udhëheqës të kompanive. Ata janë në dijeni për nevojat e informacioneve dhe janë në gjendje t’i aplikojnë ato në ndërmarrje dhe në sektorin publik.

 

Studentët që kanë përfunduar programin do të jenë në gjendje të:

 • Demonstrojnë njohuritë dhe të kuptuarit në fushën e sistemeve të informacionit, duke përfshirë edhe aftësi të gjera të fushës dhe njohuri të thella të një pjese të caktuar dhe njohuri në hulumtimet aktuale dhe në zhvillimin e punës;
 • Demonstrojnë thellë njohuritë metodologjike në fushën e sistemeve të informacionit;
 • Demonstrojnë njohuri të plotë dhe të kuptuarit e sistemeve të informacionit, me një theks të veçantë mbi metodat dhe praktikat e dizajnimit të sistemeve të informacionit;
 • Demonstrojnë një kuptim të asaj se si sistemet e informacionit teoritë dhe modelet mund të përdoren për të analizuar një gamë të gjerë të problemeve në biznesin e sotëm dhe të shoqërisë.

 

Shkathtësitë dhe aftësitë:

 • Demonstrojnë një aftësi për të integruar njohuritë dhe të analizojë, vlerësojë dhe të merren me fenomene komplekse, çështje dhe situata, edhe kur informacioni është i mangët në dispozicion;
 • Demonstrojnë aftësi për të identifikuar në mënyrë të pavarur, për të formuluar çështjet e planit dhe  mësojnë të përdorin metodat e duhura në kryerjen e detyrave të avancuara në afate të shkurtra kohore;
 • Demonstrojnë aftësitë për të paraqitur në mënyrë të qartë dhe të diskutojnë përfundimet e tyre, njohuritë dhe argumentet pas tyre, në dialog me grupe të ndryshme, me gojë dhe me shkrim;
 • Demonstrojnë aftësitë e kërkuara për të marrë pjesë në hulumtim dhe zhvillim apo për të punuar në kontekste të tjera të përparuara;
 • Demonstrojnë aftësi për të zgjidhur problemet e projektimit të sistemeve të informacionit;
 • Demonstrojnë aftësi për të integruar metoda nga fusha të ndryshme të organizimit, menaxhimit, sistemet e informacionit dhe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit;
 • Demonstrojnë aftësi për të punuar individualisht dhe në grupe me studentë të kulturave të ndryshme, në mënyrë që të zgjidhin problemet praktike, si dhe për të menaxhuar një projekt më të gjerë.

 

Gjykimi dhe qasja:

 • Demonstrojnë aftësi për të bërë vlerësime brenda sistemeve të informacionit, duke marrë parasysh aspektet relevante shkencore, sociale dhe etike, dhe të demonstrojnë një vetëdije të aspekteve etike të kërkimit dhe zhvillimit të punës;
 • Demonstrojnë pasqyrë në potencialin dhe kufizimet e shkencës, rolin i saj në shoqëri dhe përgjegjësinë e njerëzve për mënyrën se si ajo përdoret;
 • Demonstrojnë aftësi për të identifikuar nevojën e tyre të njohurive të mëtejshme dhe për të marrë përgjegjësinë për zhvillimin e njohurive të tyre.