Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi është dizajnuar për të tërhequr:

  • Studentët me diploma universitare në një disiplinë informatike që kërkojnë një diplomë të avancuar;
  • Studentët me diplomë të nivelit të ulët në një disiplinë kompjuterike që kanë nevojë për mësim të mëtejshëm në një specializim të veçantë;
  • Studentët që kanë punuar në fusha informatike të fokusuara ngushtë dhe që duan të fitojnë një kualifikim më të gjerë;
  • Studentët nga disiplina joinformatike të cilët dëshirojnë të ndryshojnë shtigjet e karrierës, domethënë studentët nga shkenca, matematika dhe inxhinieria, studentë nga biznesi dhe administrata.

 

Kriteret e pranimit në programit janë si më poshtë:

  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Shkencat Kompjuterike dhe Inxhinieri;
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Sistemet e Informacionit;
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Inxhinieri ose Inxhinieri Elektrike / Elektronikë;
  • Studentët që kanë diplomuar nga fusha e biznesit dhe administratës të cilët demonstrojnë përvojë të mëparshme në fushën e shkencave kompjuterike dhe të inxhinierisë ose që janë në gjendje të plotësojnë paketat e përgatitjes së Shkencave Kompjuterike (Matematikë, Shkencat Kompjuterike 1, Bazat e IT-së (Programim), Algoritme, Bazat e Elektrike dhe Inxhinieri Elektronike).