Qëllimet dhe Objektivat

Me një ritëm të përshpejtuar të ndryshimit në industri, qasjes së shpejtë të teknologjisë, sistemeve të informimit dhe komunikimit të shpejtë, globalizimit të tregjeve dhe konkurrencës ndërmjet bizneseve, kufizimeve të burimeve dhe pritjeve në rritje të klientëve, inxhinierët kanë dashur të adaptojnë një mënyrë të re të të bërit biznes. Nevoja e padiskutueshme për rritjen e efikasitetit sikundër dhe produktivitetit, si dhe në aspektin e ofrimit të produkteve me cilësi të njëtrajtshme uniforme, është industria më e turbinuar drejt sistemeve kompjuterike. Si një sinergji e teknologjive kryesore të informacionit dhe të komunikimit, është duke u bërë shpejt një komponent i rëndësishëm i produkteve dhe proceseve moderne që janë shumë të integruara në funksionalitete. Kuadri i ri i të menduarit në procesin e dizajnimit të sistemeve kompjuterike dhe të inxhinierisë, bazës së të dhënave, programimit, softuerit, sigurisë së informacionit, menaxhimit të informacionit, është duke sjellë një ndryshim paradigmë në njohjen e rëndësisë së profesionit dhe teknologjisë në rritjen e produktivitetit.

Zhvillimi i shkencës kompjuterike dhe i inxhinierisë është i një rëndësie të veçantë dhe thelbësor për ekonominë e Kosovës, administratën publike dhe shërbimet e karakterit individual.

 

Programi sududimor në UBT ka për qëllim të ofrojë një shkencë kompjuterike dhe kurrikulë inxhinierike për t’iu mundësuar të diplomuarve të veprojnë dhe të punojnë në sektorë të ndryshëm.

Informatika është fushë e gjerë që lidhet dhe tërheq nga shumë disiplina, duke përfshirë matematikën, inxhinierinë elektrike, statistikat, artet e bukura, gjuhësinë dhe shkencat fizike dhe të jetës.

Programi i studimit e ka të domosdoshme t’iu mundësojë të diplomuarve të zhvillojnë fleksibilitetin për të punuar në disiplina. Së dyti, programi i studimit ka për qëllim përgatitjen e të diplomuarve që mund të punojnë në një varg profesionesh. Së treti, programi i studimit është i dizajnuar për të përgatitur të diplomuarit që të arrijnë në një fushë të ndryshimit të shpejtë. Kjo lëmi po ndryshon dhe do të vazhdojë të ndryshojë shpejt dhe është e domosdoshme që i diplomuari të jetë i gatshëm dhe të shpreh vullnetin për të mësuar gjatë gjithë jetës. Së katërti, programi studimor siguron arsimin bazë sa i përket aspektit teorik, por synon gjithashtu të zhvillojë dhe të nxisë një frymë të orientuar nga procesi dhe të inkurajojë studentët të lidhin mirëkuptimin e tyre teorik me aplikimet praktike konkrete të jetës në industri. Së fundmi, programi i studimit është hartuar duke përfshirë disa nga fushat themelore të njohurive, bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare dhe programi synon të përforcojë zotimin e studentëve për të pasur njohuri dhe praktikë në institucionet.