Struktura e Programit

• Njohuritë themelore: Struktura e progromit fillimisht ofron module që kanë për qëllim të sigurojnë njohuri të përbashkëta për të gjithë të diplomuarit, pa marrë parasysh përqendrimin e tyre dhe rolin e parashikuar që do të kenë për të ardhmen. Kurset e përzgjedhura të ofruara në vitin e parë të studimeve pasdiplomike u mundësojnë studentëve të marrin nivelin e familjaritetit të përcaktuar në Taxonomy Bloom. Dy kurse zgjedhore të ofruara gjatë vitit të parë i japin fleksibilitet studentëve në zotërimin e njohurive të mëtejshme kompjuterike dhe njohurive inxhinierike për të mundësuar në përzgjedhjen e koncentrimit në vitin pasues. Zgjedhja e parë u ofron studentëve mundësinë për të zotëruar shkencën kompjuterike, ndërveprimin njeri-kompjuter, sistemet paralele dhe të shpërndara dhe sigurinë e informacionit.

Pjesa më e madhe e lëndëve zgjedhore të caktuara trajtohen horizontalisht si pjesë e kurseve kryesore, por zgjdhjet ofrohen për të siguruar që studenti të ketë mundësi për ta specializuar më tej fushën. Opsioni i dytë zgjedhor ka për qëllim t’u ofrojë studentëve mundësinë për të zotëruar fushat me rëndësi për shkencën kompjuterike dhe profesionin e inxhinierisë, gjegjësisht, menaxhimin e projekteve, ekonominë dhe financat, marketingun, psikologjinë, etj.

 

• Etika dhe zhvillimi profesional: Moduli bazë për etikën, ligjin dhe komunikimin synon të sigurojë disa nga rregullat dhe rregulloret themelore shoqërore, etike dhe ligjore që mbështesin shkencën kompjuterike dhe disiplinën inxhinierike. Komponenti i komunikimit të këtij moduli ka për qellim t’ju mundësojë studentëve të përmirësojnë disa prej aftësive të domosdoshme të komunikimit në zhvillimin profesional.

 

• Specializimi: Programi ofron fleksibilitet për studentët për të zotëruar një fushë specifike të specializimit në shkencat kompjuterike dhe inxhinieri (fushë ose program).

 

• Përvoja në Temën e Masterit: Ky komponent i ofron studentin në dy module obligative: metodat e hulumtimit (semestri i tretë) dhe projekti i temës së Masterit në semestrin e katërt. Komponenti ka për qëllim t’i ofrojë studentit mundësinë për të zgjedhur një mënyrë të preferuar kërkimi shkencor dhe ndërlidhje me industrinë në fushën e specializimit.

 

VITI: 60 ECTS

SEMESTERI  1:30 ECTS

No Lloji Lënda
1 OBL Teoria e Shkencave Kompjuterike
2 OBL Programim i Avancuar
3 OBL Matematika Kompjuterike
4 OBL Elektronikë Digjitale dhe Sinjale
5 OBL Arkitektura dhe Organizimi i Avancuar i Kompjuterve
6 OBL IT, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
 SEMESTERI  2 :  30 ECTS
7 OBL Sistemet Operative të Avancuara
8 OBL Modelimi i të Dhënave dhe Informacionit (Avancuar)
9 OBL Algoritmet dhe struktura e Avancuar e të Dhënave
10 OBL Struktura Diskrete të Avancuara
11 ZGH Zgjedhore:

Rrjeta Kompjuterike dhe Komunikim

Modelim dhe Simulim

Ndërveprimi Kompjuter-Njeri

Siguria dhe Sigurimi i Informacionit

Robotikë dhe Sisteme Inteligjente

Sistemet Paralele dhe të Shpërndara

Sistemet e Ndërlidhura (Mbyllura)

Procesimi i Sinjalit Digjital

Dizajnimi i Kompajlerëve

12 ZGH Zgjedhore 2

Menaxhimi i Projekteve

Ekonomi e Inxhinierisë

Inxhinieri e Sistemeve

Marketing i Inxhinierisë

Sjellje Organizative dhe Psikologji

SEMESTERI 3:  30 ECTS                                                                        
13 OBL Metodat e Kërkimit Shkencor
  CE INXHINIERIA E SISTEMEVE SOFTUERIKE
1 OBL Analiza e Kërkesave Softuerike
2 OBL Modelim dhe Dizajnim Softuerik
3 OBL Arkitektura dhe Konstruksioni i Softuerit
4 OBL Testimi i Softuerit dhe Qëndrueshmëria
5 OBL Modelimi i Sistemeve Komplekse Softuerike
  CE PROGRAMIMI NË UEB
1 OBL Inxhinieri e Avancuar e Ueb-it
2 OBL Programim i Avancuar në Ueb
3 OBL Teknologjitë dhe Sherbimet e Ueb-it
4 OBL Teknologjitë e Internetit
5 OBL Serverët dhe Bazat e të Dhënave në Ueb
  CE SISTEMET E BAZAVE TË TË DHËNAVE
1 OBL Inxhinieri e Sistemit të Bazës së të Dhënave
2 OBL Sisteme të Avancuara Bazës së të Dhënave
3 OBL Dizajnimi i Bazës së të Dhënave
4 OBL Baza e të Dhënave Relacionale
5 OBL Sistemet e Informacionit për Menaxhim
  CE INXHINIERIA E KOMUNIKIMIT
1 OBL Inxhinieri e Komunikimit Kompleks
2 OBL Rrjetet e Komunikimit
3 OBL Teknologjia e Komunikimit Digjital
4 OBL Komunikim Wireless (Pa Tela)
5 OBL Sinjalet dhe Sistemet
  CE SHKENCAT E TË DHËNAVE STATISTIKORE
1 OBL Analiza e të Dhënave
2 OBL Gërmimi (Mining) i të Dhënave dhe Mostrat
3 OBL Modelimi i të Dhënave
4 OBL Big Data (Të dhënat e mëdha)
5 OBL Procesimi i të Dhënave
  CE MULTIMEDIA DHE VIZUALIZIMI
1 OBL Sistemet e Avancuara Multimediale
2 OBL Grafikë Kompjuterike e Avancuar
3 OBL Modelim dhe Simulim Multimedial
4 OBL Animacioni Kompjuterik
5 OBL Vizualizimi
CE INFORMATIKA MJEKËSORE
1 OBL Informatika e Shëndetësore dhe Bio-Mjekësore
2 OBL Sistemet e Informacionit për Menaxhim Shëndetësor
3 OBL Infrastruktura e IT-së për E-Shëndetësi
4 OBL Aplikacionet dhe Zgjidhjet në E-Health
5 OBL Inxhinieria Biomjekësore
 

OBL

SEMESTRI 4:  30 ECTS  

TEZA E MASTERIT