Struktura e Programit

• Njohuritë themelore: Struktura e progromit fillimisht ofron module që kanë për qëllim të sigurojnë njohuri të përbashkëta për të gjithë të diplomuarit, pa marrë parasysh përqendrimin e tyre dhe rolin e parashikuar që do të kenë për të ardhmen. Kurset e përzgjedhura të ofruara në vitin e parë të studimeve pasdiplomike u mundësojnë studentëve të marrin nivelin e familjaritetit të përcaktuar në Taxonomy Bloom. Dy kurse zgjedhore të ofruara gjatë vitit të parë i japin fleksibilitet studentëve në zotërimin e njohurive të mëtejshme kompjuterike dhe njohurive inxhinierike për të mundësuar në përzgjedhjen e koncentrimit në vitin pasues. Zgjedhja e parë u ofron studentëve mundësinë për të zotëruar shkencën kompjuterike, ndërveprimin njeri-kompjuter, sistemet paralele dhe të shpërndara dhe sigurinë e informacionit.

Pjesa më e madhe e lëndëve zgjedhore të caktuara trajtohen horizontalisht si pjesë e kurseve kryesore, por zgjdhjet ofrohen për të siguruar që studenti të ketë mundësi për ta specializuar më tej fushën. Opsioni i dytë zgjedhor ka për qëllim t’u ofrojë studentëve mundësinë për të zotëruar fushat me rëndësi për shkencën kompjuterike dhe profesionin e inxhinierisë, gjegjësisht, menaxhimin e projekteve, ekonominë dhe financat, marketingun, psikologjinë, etj.

 

• Etika dhe zhvillimi profesional: Moduli bazë për etikën, ligjin dhe komunikimin synon të sigurojë disa nga rregullat dhe rregulloret themelore shoqërore, etike dhe ligjore që mbështesin shkencën kompjuterike dhe disiplinën inxhinierike. Komponenti i komunikimit të këtij moduli ka për qellim t’ju mundësojë studentëve të përmirësojnë disa prej aftësive të domosdoshme të komunikimit në zhvillimin profesional.

 

• Specializimi: Programi ofron fleksibilitet për studentët për të zotëruar një fushë specifike të specializimit në shkencat kompjuterike dhe inxhinieri (fushë ose program).

 

• Përvoja në Temën e Masterit: Ky komponent i ofron studentin në dy module obligative: metodat e hulumtimit (semestri i tretë) dhe projekti i temës së Masterit në semestrin e katërt. Komponenti ka për qëllim t’i ofrojë studentit mundësinë për të zgjedhur një mënyrë të preferuar kërkimi shkencor dhe ndërlidhje me industrinë në fushën e specializimit.

 

VITI: 60 ECTS

SEMESTERI  1:30 ECTS

NoLloji Lënda
1OBLTeoria e Shkencave Kompjuterike
2OBLProgramim i Avancuar
3OBLMatematika Kompjuterike
4OBLElektronikë Digjitale dhe Sinjale
5OBLArkitektura dhe Organizimi i Avancuar i Kompjuterve
6OBLIT, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
 SEMESTERI  2 :  30 ECTS
7OBLSistemet Operative të Avancuara
8OBLModelimi i të Dhënave dhe Informacionit (Avancuar)
9OBLAlgoritmet dhe struktura e Avancuar e të Dhënave
10OBLStruktura Diskrete të Avancuara
11ZGHZgjedhore:

Rrjeta Kompjuterike dhe Komunikim

Modelim dhe Simulim

Ndërveprimi Kompjuter-Njeri

Siguria dhe Sigurimi i Informacionit

Robotikë dhe Sisteme Inteligjente

Sistemet Paralele dhe të Shpërndara

Sistemet e Ndërlidhura (Mbyllura)

Procesimi i Sinjalit Digjital

Dizajnimi i Kompajlerëve

12ZGHZgjedhore 2

Menaxhimi i Projekteve

Ekonomi e Inxhinierisë

Inxhinieri e Sistemeve

Marketing i Inxhinierisë

Sjellje Organizative dhe Psikologji

SEMESTERI 3:  30 ECTS                                                                        
13OBLMetodat e Kërkimit Shkencor
 CEINXHINIERIA E SISTEMEVE SOFTUERIKE
1OBLAnaliza e Kërkesave Softuerike
2OBLModelim dhe Dizajnim Softuerik
3OBLArkitektura dhe Konstruksioni i Softuerit
4OBLTestimi i Softuerit dhe Qëndrueshmëria
5OBLModelimi i Sistemeve Komplekse Softuerike
 CEPROGRAMIMI NË UEB
1OBLInxhinieri e Avancuar e Ueb-it
2OBLProgramim i Avancuar në Ueb
3OBLTeknologjitë dhe Sherbimet e Ueb-it
4OBLTeknologjitë e Internetit
5OBLServerët dhe Bazat e të Dhënave në Ueb
 CESISTEMET E BAZAVE TË TË DHËNAVE
1OBLInxhinieri e Sistemit të Bazës së të Dhënave
2OBLSisteme të Avancuara Bazës së të Dhënave
3OBLDizajnimi i Bazës së të Dhënave
4OBLBaza e të Dhënave Relacionale
5OBLSistemet e Informacionit për Menaxhim
 CEINXHINIERIA E KOMUNIKIMIT
1OBLInxhinieri e Komunikimit Kompleks
2OBLRrjetet e Komunikimit
3OBLTeknologjia e Komunikimit Digjital
4OBLKomunikim Wireless (Pa Tela)
5OBLSinjalet dhe Sistemet
 CESHKENCAT E TË DHËNAVE STATISTIKORE
1OBLAnaliza e të Dhënave
2OBLGërmimi (Mining) i të Dhënave dhe Mostrat
3OBLModelimi i të Dhënave
4OBLBig Data (Të dhënat e mëdha)
5OBLProcesimi i të Dhënave
 CEMULTIMEDIA DHE VIZUALIZIMI
1OBLSistemet e Avancuara Multimediale
2OBLGrafikë Kompjuterike e Avancuar
3OBLModelim dhe Simulim Multimedial
4OBLAnimacioni Kompjuterik
5OBLVizualizimi
CEINFORMATIKA MJEKËSORE
1OBLInformatika e Shëndetësore dhe Bio-Mjekësore
2OBLSistemet e Informacionit për Menaxhim Shëndetësor
3OBLInfrastruktura e IT-së për E-Shëndetësi
4OBLAplikacionet dhe Zgjidhjet në E-Health
5OBLInxhinieria Biomjekësore
 

OBL

SEMESTRI 4:  30 ECTS  

TEZA E MASTERIT