Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Kurrikula siguron qasje të orientuar në lëndë dhe qasje në edukim. Përveç bazave të shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë, kurrikula është e orientuar drejt analizës dhe dizanjimit të sistemit. Kurrikula ka përfshirë kështu një dimension të orientimit të procesit që synon të inkurajojë angazhimin e studentëve ndaj projekteve. Komponenti kryesor praktik i programit është përshkruar përmes Projektit Individual të Projektit 1 dhe Projektit Individual të Projektit 2, të cilat janë dritare për studentët që praktikisht të aplikojnë njohuritë e tyre mbi bazat teorike të programit. Komponenti i punës në laborator është i integruar pothuajse në të gjitha kurset. Programi gjithashtu thekson rëndësinë e përgatitjes së studentëve për tregun e punës dhe që atëherë ka përfshirë një Seminar për Komunikim/Zhvillim Profesional.

 

Për të përshkruar aspektet e menaxhimit që lidhen me teknologjinë e edukimit, elementet përkatëse organizative dhe menaxhimi për kurset laboratorike janë si më poshtë: materialet mësimore vendosen në platformën Moodle (mësimi online), pjesëmarrja në mësime dhe laboratorë është e detyrueshme, studentët mund të kenë qasje në sallën e laboratorit me dhe pa-tela, një bashkim i ngushtë në mes leksioneve dhe aktivitetit laboratorik, mbështetje teknike për sesionet mësimore dhe laboratorike të cilat do të dorëzoheshin nga personeli që kupton problemet dhe zgjidhjen e tyre, whiteboards, flipcharts, LCD dhe projektuesit për prezantime.

 

Kredia ECTS e UBT matë një kredi të barabartë me 30 orë akademike. Si pjesë e sistemit të kreditit, institucioni llogaritë orët e kontaktit, punën praktike dhe vetë-studimin. Programi zgjat dy vjet për një total prej 3600 orësh. Një vit i plotë akademik është ekuivalent me 1800 orë kontakti, vetë studim dhe praktikë. Gjatë dy viteve të studimit studenti duhet të kompletojë të gjithë 120 ECTS, ndarë në katër semestra dhe 30 ECTS.

 

 

Institucioni ka një rrjet të gjerë të institucioneve dhe rrjetit të industrisë për t’i mundësuar studentëve punsimin. Programi në vete ka tërhequr, si studentët ashtu edhe personat e angazhuar tashmë në tregun e punës dhe zgjedhja e studimit duket se është orientuar kryesisht në procesin e përmirësimit të aftësive. Programi thekson rëndësinë e punës praktike si në aspektin e pjesës së orëve të dedikuara për përvojën praktike laboratorike dhe fokusin e saj në një tezë dhe aplikim të bazuar në industri. Seksioni i teorisë-praktikës përshkruan më tej laboratorët që ka marrë institucioni për t’ju mundësuar nxënësve një theks më të madh në komponentin praktik. Për më tepër, institucioni ka tërhequr praktikuesit e industrisë për të ligjëruar në institucion si një mjet për të përforcuar njohuritë e nxënësve në zhvillimet më të fundit në industri. Një listë e plotë e marrëveshjeve me industrinë, si dhe opsionet e lëvizshmërisë së studentëve, është përshkruar në detaje në Seksionin e Punësimit dhe Karrierës së Studentëve të këtij raporti.