Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Të diplomuarit e CSE në UBT kanë pritshmëri të larta të jenë në gjendje të përshtaten shpejt në industri, t’i përgjigjen shpejt në nevojat e tregut dhe të miratojnë një qasje integruese në zhvillimin e produktit dhe procesit, dhe në bazë të njohurive dhe përvojës së tyre në fusha të ndryshme aftësi disiplinore, të jenë udhëheqës më kompetentë të ekipit.

Të diplomuarve do t’ju kërkohet të punojnë në një mjedis industrial dhe të vënë në funksion teknologji të përparuar sipas parimeve të QPS-së, si dhe të komunikojnë me të dhe të sigurojnë një lidhje midis një specialisti në një zonë të caktuar, që janë në përputhje me kërkesat e bizneseve të Kosovës. Atyre, gjithashtu, do t’u jepet mundësia  të japin kontribute të rëndësishme në të gjitha fushat e shkencës dhe inxhinierisë kompjuterike – nga konceptimi në hartimin e produktit përfundimtar në një sistem më të vërtetë të saktë, ku kompjuteri dhe sistemet nëntokësore të inxhinierisë të integrohen dhe ndërthuren njëkohësisht me njëra-tjetrën për të dhënë zgjidhje në lidhje me problemet që hasen në industri dhe në sferën e teknologjisë.

 

Kërkesa e tregut të punës në Kosovë për shkencën kompjuterike dhe inxhinierinë ka qenë veçanërisht e lartë gjatë viteve të fundit. Bazuar në një studim të kohëve të fundit të kërkesës së të diplomuarve të arsimit të lartë në sektorët e ekonomisë dhe aftësive (EC/LSE, 2015) në Ballkanin Perëndimor dhe në Kosovë, teknikët dhe profesionistët e TIK-ut janë një nga profesionet më dinamike dhe frytdhënëse përsa i takon rritjes së punësimit në Kosovë.

Ndërkohë, nga ana tjetër UBT përdorë një gamë të gjerë parametrash për të vlerësuar kërkesën për profesionistët në sektorët ekonomikë. Tërësia treguesve përbëhet nga: (1) sektorët e aftësive që punësojnë shumicën e profesionistëve (të jenë të aftë dallojnë të gjithë punëtorët nëpër sektorë), (2) përqindja e shpërndarjes së profesionistëve në të gjithë sektorët ekonomikë (ISCO) dhe (3) prirja për krijimin e vendeve të punës në dekadën e kaluar për sektorin ekonomik përkatës NACE).