Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Një kandidat që kërkon pranimin në programin e Farmacisë duhet të: (a) të ketë përfunduar një mjekësi ose shkencë natyrore – shkollën e mesme matematikore, (b) të ketë kaluar provimin kombëtar të shkollës së mesme, ku kërkesa kryesore është Fizika, Kimia, Biologjia dhe Gjuha Angleze (C) aplikantët e suksesshëm duhet të kenë arritur 40% ose më shumë në këto lëndë, (d) studentët duhet të jenë të paktën 17 vjeç në kohën e aplikimit dhe duhet të demonstrojnë se janë të përshtatshëm për të ushtruar profesionin përkatës. Vetëm për studentët që kanë përfunduar të paktën dy vite të shkollës së mesme të lartë do të merren parasysh për pranim.