Struktura e Programit

Fakulteti i Farmacisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Viti akademik ndahet në dy semestra ku kohëzgjatja e secilit është 15 javë. Semestri i dimrit nis nga 1 tetori (Dita e Mirëseardhjes për studentët e vitit të parë) deri më 21 janar, si dhe semestri veror fillon nga 15 shkurti deri më 15 qershor.

 

Kurrikula e programit mësimor është e hartuar në atë mënyrë që të sigurojë zhvillimin e lëndëve themelore të degës së farmacisë, sipas asaj çka është përcaktuar me Direktivat e BE-së, lëndëve të mjekësisë së përgjithshme dhe lëndëve të shkencave mjekësore.

 

Udhëzimet Teorike

 1. Lëndet Bazë
 

 • Kimia
 • Fizika
 • Biologjia
 • Matematika
Lëndët e Mjekësisë së Përgjithshme

 

 

 

·         Anatomia

·         Fiziologjia

·         Biokimia (ose kimia fiziologjike)

·         Patofiziologjia

·         Microbiologjia

·         Higjiena

·         Toksikologjia

 

 1. Lëndët e Farmacisë
Biologjia e Bimëve dhe Kafshëve

Kimia e Përgjithshme dhe Inorganike

Kimia Organike

Kimia analitike

Kimia farmaceutike, përfshinë analizën e produkteve mjekësore

Farmaceutika dhe Farmakoterapia

Teknologjia Farmaceutike

Pharmacognosy.

 

 1. Shkencat Shoqërore
Gjuha e Huaj

Statistika

Legjislacioni dhe etika profesionale

 

atyrore, lëndëve të shkencave shoqërore dhe lëndëve humanitare.

 

 

 

Kurset mjekësore kontribuojnë në përmiresimin dhe përkryerjen e mëtejshme të aftësive të nxënësve për të vëzhguar, vlerësuar dhe dokumentuar gjendjen shëndetësore, rrezikun e shëndetit, simptomat e sëmundjes dhe rezultatet e trajtimeve midis pacientëve dhe qytetarëve. Për më tepër, kurset zhvillojnë kompetencat e studentëve në aplikimin e njohurive që lidhen me teoritë dhe metodat në shkencat shëndetësore. Kurset e mbajtura ne lëmin e  shkencave natyrore kontribuojnë në zhvillimin e aftësisë së studentëve për të shpjeguar ndërtimin kimik dhe anatomik të organizmit të njeriut, si dhe proceset biokimike dhe fiziologjike, si dhe funksionet e qenieve njerëzore. Kurset në këtë gamë zhvillojnë kompetencat e nxënësve në shpjegimin e zhvillimit të qenieve njerëzore gjatë gjithë jetëgjatësisë në bashkëveprimin midis individit, mjedisit dhe mikroorganizmave.

 

Kurset në shkencat shoqërore dhe humane kontribuojnë në aftësinë e studentëve për të përshkruar, analizuar, vlerësuar, kuptuar dhe respektuar vlerat njerëzore, kulturat, pikëpamjet e botës, kushtet ekzistenciale, mënyrën e të menduarit, sjelljet dhe reagimet. Kurset zhvillojnë kompetencat në reflektimin etik, ndërveprimin dhe komunikimin dhe vlerësimin e nevojës për informim, këshillim dhe edukim të pacientëve, të afërmve, profesionistëve të shëndetit dhe të tjerëve në rrjetin social. Kurset e shkencave shoqërore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve për të përshkruar, analizuar dhe vlerësuar kushtet shoqërore dhe kulturore që ndikojnë në kushtet dhe mundësitë që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sëmundjet. Kurset ofrojnë njohuri për organizimin, funksionimin, zhvillimin dhe kuadrin ligjor të sistemit shëndetësor dhe social të Kosovës. Përveç kësaj, kurset zhvillojnë kompetencat e nxënësve në reflektimin dhe veprimin profesional në një kontekst ndërdisiplinor, shoqëror, kulturor dhe organizativ.

 

Studenti mund të regjistrojë të njëjtin provim tri herë. Një provimin tek i cili që rezulton të jetë kalues nuk mund të futet përsëri. Kur të regjistrohet moduli, studenti regjistrohet automatikisht për provim. Kriteret e kërkesave të kursit do të vlerësohen me një notë numerike. Studentët gjithashtu do të marrin notën e barasvlefshme të letrës me shenjën e fituar. Nota përfundimtare e kursit do të llogaritet duke shtuar elementet përbërëse të  vlerës GPA të secilit komponent dhe peshën e tij përkatëse.

Provimet mbahen në mënyrv periodike dhe kryhen në fund të çdo semestri. Një student nuk mund ta përsërisë të njëjtin provim më shumë se tri herë. Nëse për çfarëdo arsye nxënësi dështon në asnjë teori ose në praktikë, ata konsiderohen se kanë dështuar gjithë semestrin apo vitin. Vlerësimi bazohet në vlerësimin e detyrave të testeve, detyrave individuale, prezantimeve me gojë dhe klinikë, si dhe performancë.

 

Viti i Pare: 60 ECTS

SEMESTRI i parë 1:30 ECTS
  Ore ne jave  
No Lloji Lenda L P ECTS Ligjerues
1 C Hyrje ne Farmaci 2 0 3  
2 C Kimia e Pergjithshme Inorganike I 3 2 6  
3 C Biologjia I 3 2 6  
4 C Matematika I 2 2 5  
5 C Fizika I 2 2 5  
6 C Anglishtja 1 (E Pergjithshme) 2 0 3  
7 C Etika Mjekesore dhe Sociologjia 2 0 2  
SEMESTRI  2 :  30 ECTS
8 C Anatomia 3 2 5  
9 C Biologjia II

 

 

 

3 2 6  
10 C Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike 3 2 6  
11   Kimia Organike I 2 3 5  
12 C Anglishtja II (Mjekesore) 2 0 3  
13 C Statistika dhe IT ne Farmaci 2 1 3  
14 C Ndihma e Pare 2 0 2  
  Viti 2
  SEMESTRI III
  Lloji   L S ECTS  
15 C Histologjia 2 1 3  
16 C Kimia Organike II 2 3 5  
17 C Kimia Analitike I 2 2 5  
18 C Biokimia e Pergjitshme 3 2 6  
19 C Botanika 2 1 4  
20 C Fiziologjia I 2 2 5  
21 E Lende Zgjedhore I

 • Ekonomia dhe Shendeti
 • Lendet Ushqyese dhe Dietiket
 • Metodat Matematikore ne Farmaci

 

 

2 0 2  
  SEMESTRI 4
22 C Fiziologjia II 2 2 5  
23 C Kimia Analitike II 3 2 5  
24 C Biokimia Klinike I 3 3 6  
25 C Kimia Fizike 2 1 4  
26 C Mikrobiologjia I 2 2 5  
27 C Fiziopatologjia 2 1 3  
28 E Lende Zgjedhore II

 • Metodologjia e Farmacise
 • Farmaceutika Industriale
 • Statitika dhe IT II

 

2 0 2  
  Viti i III
  SEMESTRI 5
29 C Farmakologjia I 3 2 6  
30 C Farmakognezia 3 3 6  
31 C Kimia Farmaceutike I 3 3 6  
32 C Teknologjia Farmaceutike II 3 3 6  
33   Biokimia Kimike III 2 2 4  
34 E Lende me Zgjedhje II

 • Hemopatia dhe pergatitja e teknologjise
 • Parimet e Aerobiologjise dhe Alergologjia
 • Mjekesia Alternative

 

2 0 2  
  SEMESTRI i 6
35 C Farmakologjia 2 3 2 6  
36 C Farmakognezia II 3 2 6  
37 C Kimia Farmaceutike 2 3 3 6  
38 C Teknologjia Farmaceutike 3 3 6  
39 C Imunologjia 2 2 0 2  
40 C Farmakogjenetika 2 0 2  
41 E Lende Zgjedhore 4 :

Farmakopeia (Liber i cili permban listen e drograve mjekesore dhe efektet e tyre)

 • Fitoterapia
 • Lenda e Pare ne Industrine Farmaceutike

 

 

 

2 0 2  
  Viti i Katert
  SEMESTRI 7
42 C Farmakologjia III 3 2 6  
43 C Zhvillimi i Drograve dhe Shpikja e tyre  I 4 2 8  
44 C Biofarmacia I 2 1 4  
45 C Toksikologjia 2 2 5  
46 C Epidemiologjia 2 0 4  
47 C Vigjilenca ne Fushen e Farmacise 2 0 3  
  SEMESTRI 8
48 C Bromatologjia 2 2 5  
49 C Shpikja dhe Zhvillimi i Drograve II 3 2 4  
50 C Farmaceutika IV 3 2 6  
51 C Biofarmacia II (Farmakinetika) 2 2 5  
52 C Analiza e Drograve 2 2 6  
53 C Shendeti Publik dhe Higjiena 2 0 2  
53 E Lende Zgjedhore 5

 • Radiofarmacia
 • Inxhinieria Biomjekesore
 • Mjekesia Ligjore
2 0 2  
  Viti i 5
  SEMESTRI i 9
54 C Analizat Instrumentale dhe Teknikat in Vitro te Farmaceutikes 4 2 8  
55 C Ligji mbi Farmacine dhe Rregullat 2 0 4  
56 C Menaxhim i Drograve 2 0 4  
    Dermatologji dhe Kozmetike 2 1 3  
57 C Farmacia Klinike 3 2 4  
58 C Metodat e Hulumtimit 2 2 5  
59 E Lenda Zgjedhore 6:

 • Prodhimi i Lendeve Farmaceutike
 • Farmakotepia
 • Qendrueshmeria e Drograve
 • Farmakoterapia gjate shtatzanise dhe Ushqimi i Gjirit

 

2 0 2  
  SEMESTRI 10
60 C Praktika ne Farmaci 0 5 15  
61 C Teza 2 2 15