Struktura e Programit

Fakulteti i Farmacisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Viti akademik ndahet në dy semestra ku kohëzgjatja e secilit është 15 javë. Semestri i dimrit nis nga 1 tetori (Dita e Mirëseardhjes për studentët e vitit të parë) deri më 21 janar, si dhe semestri veror fillon nga 15 shkurti deri më 15 qershor.

 

Kurrikula e programit mësimor është e hartuar në atë mënyrë që të sigurojë zhvillimin e lëndëve themelore të degës së farmacisë, sipas asaj çka është përcaktuar me Direktivat e BE-së, lëndëve të mjekësisë së përgjithshme dhe lëndëve të shkencave mjekësore.

 

Udhëzimet Teorike

 1. Lëndet Bazë
 

 • Kimia
 • Fizika
 • Biologjia
 • Matematika
Lëndët e Mjekësisë së Përgjithshme

 

 

 

·         Anatomia

·         Fiziologjia

·         Biokimia (ose kimia fiziologjike)

·         Patofiziologjia

·         Microbiologjia

·         Higjiena

·         Toksikologjia

 

 1. Lëndët e Farmacisë
Biologjia e Bimëve dhe Kafshëve

Kimia e Përgjithshme dhe Inorganike

Kimia Organike

Kimia analitike

Kimia farmaceutike, përfshinë analizën e produkteve mjekësore

Farmaceutika dhe Farmakoterapia

Teknologjia Farmaceutike

Pharmacognosy.

 

 1. Shkencat Shoqërore
Gjuha e Huaj

Statistika

Legjislacioni dhe etika profesionale

 

atyrore, lëndëve të shkencave shoqërore dhe lëndëve humanitare.

 

 

 

Kurset mjekësore kontribuojnë në përmiresimin dhe përkryerjen e mëtejshme të aftësive të nxënësve për të vëzhguar, vlerësuar dhe dokumentuar gjendjen shëndetësore, rrezikun e shëndetit, simptomat e sëmundjes dhe rezultatet e trajtimeve midis pacientëve dhe qytetarëve. Për më tepër, kurset zhvillojnë kompetencat e studentëve në aplikimin e njohurive që lidhen me teoritë dhe metodat në shkencat shëndetësore. Kurset e mbajtura ne lëmin e  shkencave natyrore kontribuojnë në zhvillimin e aftësisë së studentëve për të shpjeguar ndërtimin kimik dhe anatomik të organizmit të njeriut, si dhe proceset biokimike dhe fiziologjike, si dhe funksionet e qenieve njerëzore. Kurset në këtë gamë zhvillojnë kompetencat e nxënësve në shpjegimin e zhvillimit të qenieve njerëzore gjatë gjithë jetëgjatësisë në bashkëveprimin midis individit, mjedisit dhe mikroorganizmave.

 

Kurset në shkencat shoqërore dhe humane kontribuojnë në aftësinë e studentëve për të përshkruar, analizuar, vlerësuar, kuptuar dhe respektuar vlerat njerëzore, kulturat, pikëpamjet e botës, kushtet ekzistenciale, mënyrën e të menduarit, sjelljet dhe reagimet. Kurset zhvillojnë kompetencat në reflektimin etik, ndërveprimin dhe komunikimin dhe vlerësimin e nevojës për informim, këshillim dhe edukim të pacientëve, të afërmve, profesionistëve të shëndetit dhe të tjerëve në rrjetin social. Kurset e shkencave shoqërore kontribuojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve për të përshkruar, analizuar dhe vlerësuar kushtet shoqërore dhe kulturore që ndikojnë në kushtet dhe mundësitë që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sëmundjet. Kurset ofrojnë njohuri për organizimin, funksionimin, zhvillimin dhe kuadrin ligjor të sistemit shëndetësor dhe social të Kosovës. Përveç kësaj, kurset zhvillojnë kompetencat e nxënësve në reflektimin dhe veprimin profesional në një kontekst ndërdisiplinor, shoqëror, kulturor dhe organizativ.

 

Studenti mund të regjistrojë të njëjtin provim tri herë. Një provimin tek i cili që rezulton të jetë kalues nuk mund të futet përsëri. Kur të regjistrohet moduli, studenti regjistrohet automatikisht për provim. Kriteret e kërkesave të kursit do të vlerësohen me një notë numerike. Studentët gjithashtu do të marrin notën e barasvlefshme të letrës me shenjën e fituar. Nota përfundimtare e kursit do të llogaritet duke shtuar elementet përbërëse të  vlerës GPA të secilit komponent dhe peshën e tij përkatëse.

Provimet mbahen në mënyrv periodike dhe kryhen në fund të çdo semestri. Një student nuk mund ta përsërisë të njëjtin provim më shumë se tri herë. Nëse për çfarëdo arsye nxënësi dështon në asnjë teori ose në praktikë, ata konsiderohen se kanë dështuar gjithë semestrin apo vitin. Vlerësimi bazohet në vlerësimin e detyrave të testeve, detyrave individuale, prezantimeve me gojë dhe klinikë, si dhe performancë.

 

Viti i Pare: 60 ECTS

SEMESTRI i parë 1:30 ECTS
 Ore ne jave
NoLlojiLendaLPECTSLigjerues
1CHyrje ne Farmaci203 
2CKimia e Pergjithshme Inorganike I326
3CBiologjia I326
4CMatematika I225
5CFizika I225
6CAnglishtja 1 (E Pergjithshme)203
7CEtika Mjekesore dhe Sociologjia202
SEMESTRI  2 :  30 ECTS
8CAnatomia325
9CBiologjia II

 

 

 

326
10CKimia e Pergjithshme dhe Inorganike326
11Kimia Organike I235
12CAnglishtja II (Mjekesore)203
13CStatistika dhe IT ne Farmaci213
14CNdihma e Pare202
Viti 2
SEMESTRI III
LlojiLSECTS
15CHistologjia213
16CKimia Organike II235
17CKimia Analitike I225
18CBiokimia e Pergjitshme326
19CBotanika214
20CFiziologjia I225
21ELende Zgjedhore I

 • Ekonomia dhe Shendeti
 • Lendet Ushqyese dhe Dietiket
 • Metodat Matematikore ne Farmaci

 

 

202
SEMESTRI 4
22CFiziologjia II225
23CKimia Analitike II325
24CBiokimia Klinike I336
25CKimia Fizike214
26CMikrobiologjia I225
27CFiziopatologjia213
28ELende Zgjedhore II

 • Metodologjia e Farmacise
 • Farmaceutika Industriale
 • Statitika dhe IT II

 

202
Viti i III
SEMESTRI 5
29CFarmakologjia I326
30CFarmakognezia336
31CKimia Farmaceutike I336
32CTeknologjia Farmaceutike II336
33Biokimia Kimike III224
34ELende me Zgjedhje II

 • Hemopatia dhe pergatitja e teknologjise
 • Parimet e Aerobiologjise dhe Alergologjia
 • Mjekesia Alternative

 

202
SEMESTRI i 6
35CFarmakologjia 2326
36CFarmakognezia II326
37CKimia Farmaceutike 2336
38CTeknologjia Farmaceutike336
39CImunologjia 2202
40CFarmakogjenetika202
41ELende Zgjedhore 4 :

Farmakopeia (Liber i cili permban listen e drograve mjekesore dhe efektet e tyre)

 • Fitoterapia
 • Lenda e Pare ne Industrine Farmaceutike

 

 

 

202
Viti i Katert
SEMESTRI 7
42CFarmakologjia III326
43CZhvillimi i Drograve dhe Shpikja e tyre  I428
44CBiofarmacia I214
45CToksikologjia225
46CEpidemiologjia204
47CVigjilenca ne Fushen e Farmacise203
SEMESTRI 8
48CBromatologjia225
49CShpikja dhe Zhvillimi i Drograve II324
50CFarmaceutika IV326
51CBiofarmacia II (Farmakinetika)225
52CAnaliza e Drograve226
53CShendeti Publik dhe Higjiena202
53ELende Zgjedhore 5

 • Radiofarmacia
 • Inxhinieria Biomjekesore
 • Mjekesia Ligjore
202
Viti i 5
SEMESTRI i 9
54CAnalizat Instrumentale dhe Teknikat in Vitro te Farmaceutikes428
55CLigji mbi Farmacine dhe Rregullat204
56CMenaxhim i Drograve204
Dermatologji dhe Kozmetike213
57CFarmacia Klinike324
58CMetodat e Hulumtimit225
59ELenda Zgjedhore 6:

 • Prodhimi i Lendeve Farmaceutike
 • Farmakotepia
 • Qendrueshmeria e Drograve
 • Farmakoterapia gjate shtatzanise dhe Ushqimi i Gjirit

 

202
SEMESTRI 10
60CPraktika ne Farmaci0515
61CTeza2215