Qëllimet dhe Objektivat

UBT synon të prodhojë të diplomuar të farmacisë dhe të diplomuar të specializuar, të cilët do të rrisin kujdesin shëndetësor përmes kuptimit të orientuar nga pacientët për aspekte të sëmundjeve, strategjive shëndetësore, mjekësisë dhe farmakoekonomisë së terapive ekzistuese dhe të reja. Gjithashtu, programi dëshiron t’u dorëzojë të diplomuarve të farmacisë aftësi të kualifikuara që kërkohen nga profesioni për qëllime të tregut lokal dhe evropian.

 

Së fundi, ajo dëshiron të inkurajojë hulumtime duke angazhuar shkencëtarë të kualitetit të lartë farmaceutik, të aftë për të krijuar barna të reja,  sintezë, protokole analitike dhe sisteme të shpërndarjes. Në përgjithësi, qëllimi i programit është prodhimi i të diplomuarve të farmacisë që kanë njohuri, shkathtësi dhe atribute për të marrë pjesë në mënyrë të sigurtë në praktikën e farmacisë kombëtare. Të diplomuarit duhet të përgatiten për praktikën e farmacisë që merret me pacientët, dhe mësimi i tyre duhet të bazohet dhe mbështetet në kuptim e duhur dhe të mjaftueshëm të parimeve dhe teknikave të shkencave farmaceutike, biomjekësore dhe teknikave shoqërore.

 

Të diplomuarit duhet të jenë në gjendje të komunikojnë dhe të aplikojnë fushën e tyre të praktikës, elementet e njohurisë dhe kujdesit farmaceutik.

 

Aftësitë e të diplomuarve bazohen në një kuptim të duhur dhe të mjaftueshëm të parimeve dhe teknikave të shkencave farmaceutike. Për të arritur qëllimet e lëndëve, kurrikula është dizajnuar për të ofruar mundësi për mësim në shkencat themelore (kimia, biokimi, biologjia, fizika, matematika, statistikat) të cilat janë relevante për të kuptuar shkencat farmaceutike dhe praktikën e farmacisë .

 

Pas përfundimit të programit, të diplomuarit duhet të:

 • Angazhohen në etikën e profesionalizmit dhe në veçanti duhet të kenë detyrë të kujdesit dhe respektit për pacientin dhe një pjekuri për të marrë vendime profesionale në interesin më të mirë të pacientit;
 • Angazhohen në të mësuarit e përjetshëm, në veçanti në vetëdijen për nevojën për arsimim të vazhdueshëm dhe zhvillim profesional në fushën e zgjedhur të praktikës së farmacisë;
 • Përshtaten me zhvillimet në farmaci dhe mjekësi;
 • Demonstrojnë një nivel themelor të njohurive dhe të kuptuarit të shkencave biologjike, fizike dhe sasiore që mbështesin Farmacinë;
 • Shpjegojnë se si ilaçet zhvillohen, prodhohen, testohen dhe sillen në treg;
 • Demonstrojnë dhe përshkruajnë se si janë formuluar lloje të ndryshme të përgatitjeve medicinale dhe janë të aftë për përgatitjen e barnave në mënyrë të njëtrajtshme, aty ku është e përshtatshme;
 • Furnizojnë me barna në përputhje me njohuritë farmaceutike, legjislacionin dhe kodet e sjelljes dhe praktikës profesionale;
 • Zbatojnë njohuritë farmakologjike, farmaceutike dhe klinike për të interpretuar dhe vlerësuar në mënyrë të sigurtë dhe të efektshme recetat dhe porositë tjera për ilaçe;
 • Përmbushin rolin e tyre profesional si farmacist në këshillimin e pacientëve, profesionistëve të tjerë të kujdesit shëndetësor dhe të tjerëve rreth ilaçeve dhe përdorimit të tyre;
 • Njohin gjendjet e zakonshme të sëmundjes dhe të japin përgjigje të përshtatshme për simptomat e shfaqura;
 • Zbatojnë parimet e cilësisë dhe mekanizmat e sigurimit të cilësisë në të gjitha aspektet e aktiviteteve shkencore dhe profesionale;
 • Përdorin metodologjitë kërkimore relevante për shkencat natyrore, klinike dhe shoqërore;
 • Zbatojnë qasje empirike në zgjidhjen e problemeve.