Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Direktiva e 2005/36 e BE-së dhe Direktivës së  PE, të hartuara në vitin 2013, përcaktojnë standardet bazë dhe minimale të profesionit të farmacistit.

 

Kosova ende nuk ka konsoliduar Kornizën e Kompetencave të Degës së Farmacisë, dhe as bazën ligjore për të siguruar që standardet minimale janë duke u zbatuar.

 

Ligji i ri i propozuar për profesionet e rregulluara përshkruan nevojën për të rregulluar profesionin e farmacisë dhe për të siguruar pikat e koordinimit për të mbikëqyrur zbatimin e standardeve të profesionit të farmacisë.

 

Në pritje të zhvillimeve të mëtejshme institucionale, UBT ka miratuar standardet minimale të profesionit të BE-së për të siguruar lëvizshmërinë e ardhshme të studentëve dhe për të siguruar që nxënësit të përmbushin kuadrin e kompetencave të vendeve të përparuara në praktikat dentare. Sipas Direktivës së 2005/36, të BE-së, kohëzgjatja e Trajnimit dhe kualifikimit në fushën e Farmacisë përfshin gjithsej së paku pesë (5) vite studimi, i cili mund të njehsohet me kredi ECTS të barasvlefshme dhe duhet të ofrojë së paku katër (4) muaj trajnim dhe së paku gjashtë (6) muaj praktikë. Kurrikula, Programi mesimor i UBT përgjithësisht i përmbahet Direktivës së KE-së dhe plotëson raportin minimal teorik/praktik të përcaktuar aty.

 

Veprimtaria e të mësuarit, ose e thënë ndryshe, e të nxënit ne aspektin  teorik të kursit të arsimit organizohen për të mbështetur lëndën dhe kompetencat që studenti duhet të eksplorojë dhe zhvillojë.

 

Arsimi dhe metodat e studimit përbëjnë një gamë të gjerë aktivitetesh të cilat variojnë në mes: leksioneve, prezantimeve të studentëve, ushtrimeve dhe detyrave teorike, arsimit të bazuar në dialog dhe në bazë të diskutimit, edukimit të rastit, trajnimit në laboratorë, kontakteve të pacientëve/qytetarëve përmes organizatave të pacientëve . Po ashtu, dhe edukimi ose arsmimi i bazuar në projekte, duke përfshirë prezantimin dhe komunikimin e rezultateve dhe fryteve të punës, pastaj këshillim në lidhje me detyrat individuale dhe të përbashkëta, dhe së fundmi, në këtë kuadër përfshihen projektet dhe lloje të ndryshme të objekteve virtuale të të mësuarit;, përmes leximit.

 

ECTS përfaqësojnë njësitë matëse me të cilën përshkruhet ngarkesa e punës të studentëve e cila duhet përmbushur. Ato pasqyrojnë sasinë e punës që secili kurs kërkon në raport me sasinë totale të punës që kërkohet për të përfunduar një vit të plotë të studimeve akademike në institucionin që është, ligjërata, punë praktike, seminare, vetëstudime – në bibliotekë ose në shtëpi, si dhe provimet ose aktivitetet e tjera të vlerësimit. Kreditë ECTS shprehin një vlerë relative. Në ECTS, 60 kredi përfaqësojnë ngarkesën e punës së një viti studimi; Secili semestër është i përbërë prej 30 kreditesh. Një kredi ECTS është e barabartë me 30 orë ngarkesë pune të studentëve. Kreditë jepen vetëm nëse kursi është përfunduar dhe të gjitha provimet e kërkuara janë kryer me sukses. Nxënësit duhet të kenë përfunduar të paktën 75% të kësaj ngarkese pune për t’u regjistruar për vitin e ardhshëm akademik.

 

Nxënësit që marrin pjesë në ECTS do të marrin kredi për të gjithë punën akademike, të kryer me sukses në cilindo nga institucionet partnere dhe ata do të jenë në gjendje të transferojnë këto kredi akademike nga një institucion pjesëmarrës në tjetrin, në bazë të marrëveshjes paraprake të të mësuarit. Marrëveshja e të mësuarit bazohet në përmbajtjen e një programi studimi jashtë vendit dhe përfundohet në mes të studentëve dhe institucionit shtëpiak. Nëse studenti ka përfunduar me sukses programin e studimit, të rënë dakord më parë në marrëveshjen e të nxënit dhe kthehet në institucionin e origjinës, do të bëhet transferimi i kredisë dhe studenti do të vazhdojë studimet e tij në institucionin e shtëpisë pa ndonjë humbje kohe ose kredi. ECTS, gjithashtu, mundëson studime të mëtejshme jashtë vendit. Transkripti i të dhënave, ose e thënë ndryshe, lista e notave ka një rëndësi të veçantë në këtë drejtim, pasi ajo pasqyron arritjet akademike të studentit.