Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Për tu regjistruar në Fakultetin e Anesteziologjisë, kandidati duhet ti ketë këto dokumentacione :

  • Provimin e dhënë nga matura shtetërore
  • Diploma dhe dëftesat e Shkollës së Mesme
  • Çertifikatë mbi gjendjen shëndetësore të kadidatit

Kriteri për tu regjistruar në Fakultetin e Anesteziologjisë është :

  • Suksesi I shkelqyshem i kandidatit
  • Poenat e fituar nga testi i matures shtetërore
  • Për tu pranuar në këtë program studentet duhet të kenë :
  1. Të kaluar maturen shtetërore me orientim të shkollës së mesme në Fizike, Biologji, Mjekësi dhe Gjuhë Angleze.
  2. Studentët duhet të jenë mbi 17 vjec.

Kandidatët të cilët vijnë nga shtetet tjera duhët të bëjnë njohjen e diplomës në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.