Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

 

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLGNr.prot. 1678, të datës 01/07/2022, Kolegji ESLG shpall konkurs përregjistrimin e studentëve për vitin akademik 2022-2023 në programin Menaxhimi i Patundshmërive dhe Infrastrukturës Bachelor (BA) – 80 vende të studimit;

 

Te drejten e konkurrimit dhe te regjistrimit ne studimet themelore(Baçelor) e kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë perfunduarshkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me suksestestin kombëtar te maturës.


Në rast se ka më shumë aplikantë se që është numri i vendeve të studimit atëherë të drejtën e pranimit në programin baçelor e kanë të gjithëstudentët që plotësojnë kriteret si në vijim:

•    Shkollimi i mesëm i përfunduar me notë mesatare së paku 3.5;
•    Kryerja me sukses e provimit të maturës;

Në rast të numrit të kufizuar të regjistrimeve, Komisioni për çështje të pranimit të studentëve i jep peshën si në vijim kritereve të mëposhtme:

•    Nota mesatare – 70 %;
•    Rezultatet e testit të maturës – 30 %;