154 search results

Programet PhD (Studimi)


...

Media dhe Komunikim (Programet Baçelor)


Programi Bachelor në Media dhe Komunikim është program stimulues, i cili studentëve u ofron njohuri teorike dhe praktike, në mënyrë që ata të jenë në gjendje për të punuar në fusha të ndryshme. Është i dizajnuar që t’u ofrojë kombinimin e tri fushave esenciale: Aftësi praktike, si intervistat dhe shkrimet në Media ...

Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment (Programet Master)


Mëposhtë gjeni tabelën me informatat e përgjithshme rreth programit të studimet Master në Fakultetin e Sistemeve të Informacionit. Për informata më të detajuara ju lutem të vizitoni faqet tjera te ëebit apo na vizitoni në njërin nga kampuset e UBT-së. ...

Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement (Programet Baçelor)


Shkalla Bachelor në Inxhinieri Energjetike është një program i studimeve themelore që ofron edukim profesional në këtë fushë të rëndësishme të studimit. Inxhinieria Energjetike është studimi i sistemeve te energjisë dhe shpesh i sistemeve të efiçiencës energjetike të ndërlidhura në ndonjë mënyrë që është monitoriar duke për ...

Inxhinieri e Mekatronikës (Programet Master)


    ...

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Programet Master)


    Emërtimi i programit Master në Arkitekturë dhe Planifikim Urban Kodi Erasmus (EU) 02.2 Arkitekturë ...

Politika Publike dhe Menaxhim (Programet Master)


PASQYRA E PROGRAMIT TE POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT       Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT ...

Infermieri (Programet Baçelor)


      Emërtimi i programit Baçelor Infermieri (BA) Kodi Erasmus (EU) 12.6 Infermieri dhe Mami ...

Dizajni i Integruar (Programet Baçelor)


    Emërtimi i programit Baçelor (BFA) Dizajn i Integruar Kodi Erasmus (EU) 03.5 Design – Fashi ...

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji (Programet Baçelor)


Pasqyrë e Programit BSc Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologjisë     Emri i Institucionit BPRAL UBT Col ...