156 search results

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Programet Baçelor)


ҪKA OFRON FAKULTETI MBE? MBE ka dizajnuar programe specifike duke marrë në konsideratë kërkesat e tregut nga trendët vendorë, regjionalë dhe ata botërorë të zhvillimeve dhe kërkesat e tregut të punës. Programi është hartuar bazuar në faktorët më të rëndësishëm dhe nga treguesit e matshëm të nevojave për zhvi ...

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri (Programet Baçelor)


UBT - Fakulteti për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri   Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT Fakulteti/Departamenti ...

Menaxhim i Mekatronikës (Programet Baçelor)


Menaxhim i Mekatronikës   Emërtimi i institucionit: BPRAL UBT College   Departamenti /Fakultetit-Menaxhim i Mekatronikës   Kampusi: Kampusi Inovativë i UBT   ...

Sisteme të Informacionit (Programet Baçelor)


PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT Më poshtë gjeni të dhënat e përgjithshme lidhur me programin e Sistemeve të Informacionit:   ...

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Programet Master)


Programi Master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi në UBT ofron një arsim të avancuar akademik në fushat përkatëse. Qëllimi kryesor i programit është të ofrojë arsim të specializuar i cili i dedikohet të diplomuarve në fushën e Ekonomisë, Biznesit, Inxhinierisë, Shkencave Sociale ose shkencave të tjera, duke bërë të mundur që ata t ...

Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri (Programet Master)


Emri i institucionit 74-BPRAL Kolegji UBT   Fakulteti/Departamenti ...

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Programet Baçelor)


Fakulteti i Arkitekturës | UBT – Higher Education Institution Emri i institucionit BPRAL UBT College Fakulteti/Departamenti Departamenti i Arkitekturës Ka ...

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë (Programet Baçelor)


  Emri i institucionit BPRAL UBT Coll ...

Shkenca Politike (Programet Baçelor)


Emërtimi i programit: Baçelor në Shkenca Politike Vendndodhja e programit: Prishtinë Kohëzgjatja 3 vjet, 180 ECTS Mënyra e kryerjes Me kohë të plotë Partnerët në zbatim UBT Kualifikimi dhe diploma Administrim Publik Marredhenie ...

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë (Programet Master)


Inxhinieri e Ndërtimit - UBT | Higher Education Institution  Emri i ...