Struktura e kurrikules

Nga gjithsej 180 ECTS të programit janë strukturar sipas pesë komponentëve, (1) 92 ECTS janë nga kurset mbi Kujdesin e Infermierisë  , (2) 34 ECTS nga shkencat mjekësore dhe natyrore, (3) 28 ECTS nga shkencat sociale dhe humane dhe, (4) 16 ECTS nga lëndët zgjedhore. Komponenti i infermierisë kontribon në zhvillimin e kompetencës së nevojshme tek studentët për të ushtruar profesionin e infermierisë tek pacientët në mënyre të pavarur, përgjegjës dhe të konsoluduar mirë, si dhe një infermieri në qendër qytetarët të bazuar në koncepte, teori dhe metoda të cilat i përshkruajnë, analizojnë si dhe i vlerësojnë problemet. Kursi i zhvillon kompetencat e studentët në përshkrimin, analizimin dhe vlerësimin e kushteve dhe opcioneve të trajtimeve brenda sistemit të shëndetësisë dhe  aspektit social. Gjithashtu, kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teorive dhe metodave të infermierisë.

 

Kurset e shkencave shendetësore kontribojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve që të observojnë, vlerësojnë si dhe dokumentojnë gjendjet shëndetësore, rreziqet shëndetësore, simptomat e sëmundjeve dhe rezultatet e trajtimeve tek pacientët dhe qytetarët. Gjithashtu kurset zhvillojnë kompetencën e studentëve në aplikimin e njohurive që kanë të bëjnë me teorinë dhe metodat në shkencat shëndetësore.


Kurset e shkencave shoqërore kontribojnë në zhvillimin e aftësive të studentëve që të sqarojnë komponentët kimike dhe anatomike të organizmit të njeriut si dhe proceset biokimike dhe psikologjike, si dhe funksionin e tyre në qeniën njerëzore. Kurset e lëndeve përkatëse zhvillojnë kompetencën e studentëve të sqarojnë zhvillimin e qenjës njëeëzore gjatë kursit, gjatë gjithë ciklit që ka të bëjë nga faktorët individual, mjedisor dhe mikroorganik.


Kurset e shkencave humane kontribojnë në aftësitë e studentëve që të përshkruajnë, analizojnë, vlerësojnë, kuptojnë dhe respektojnë vlerat humane, kulturat, pikëpamjet e botës, kushtët ekzistenciale, mënyrën e të menduarit, të sjellurit, si dhe reagimeve. Kurset zhvillojnë kompetencat e studentëve në aspektin etik, të ndërveprimit, komunikimit dhe vlerësimin e nevojës për informacion, këshillim dhe edukim të pacientëve, të afërmeve, profesionistëve të shëndetësisë dhe të tjerë në rrjetin social.

 

Kurset e shkencave shoqërore kontribojnë në zhvillimin e aftësive të studentëvë në përshkrimin, analizimin dhe vlerësimin e kushteve sociale dhe kulturore që ndikojnë në kushtët dhe opsionet që ndërlidhën me shëndetin dhe sëmundjet. Kurset ofrojnë njohuri mbi organizimin, funksionimin, zhvillimin dhe kuadrin ligjor të sistemit shëndetësor dhe shërbimeve sociale të Kosovës. Përveç kësaj, kurset zhvillojnë kompetencat e studentëve në reflektimin dhe veprimin sa më profesional në një kontekst ndërdisiplinor, shoqëror, kulturor, si dhe organizativ.

 

 

 

VITI I: 60 ECTS

SEMESTER  1:30 ECTS

No

Type

Subject

1

C

Bazat e infermierise I

2

C

Gjuhe angleze

3

C

Sociologji

4

C

Ceshtjet etike dhe juridike ne infermieri

5

C

Psikologji

6

C

Teknologji informative

 SEMESTER  2 :  30 ECTS

7

C

Anatomi

8

C

Fiziologji

9

C

Biokimi

10

C

Ushqimi dhe Dietetika

11

C

Bazat e infermierise II

12

C

Mikrobiologji

VITI DY: 60 ECTS

Semester 3

No

Type

Subject

13

C

Farmakologji

14

C

Patologji

15

C

Infermieri kirurgjike I

16

C

Infermieri e mjeksise familjare

17

C

Gjenetike

18

O

Zgjedhore 1:

 • Shendeti i mjedisit
 • Radiologji
 • Ortopedi
 • Fizioterapi

 

SEMESTER 4

No

Type

Subject

19

C

Infermieri e mjeksise familjare II

20

C

Infermieri kirurgjike II

21

C

Infmieri e shendetit mendor

22

C

Ergonoi

23

O

Zgjedhore 2:

 • Infermieri ne emergjence
 • Nefrologjia dhe infermieria
 • Infermieria dhe veshtiresite e te mesuarit
 • Infermieri dhe onkologji
 • Infermieria dhe femijet me nevoja e vecanta

 

 

VITI TRETE

 

SEMESTER 5

24

C

Infermieria dhe shendeti i femijeve

25

C

Infermieria dhe gjinekologji

26

C

Infermieri dhe geriatri

27

O

Zgjedhore 3:

 • Mjeksi alternative
 • Gerontologji
 • Terapi e ushtrimeve

SEMESTER 6

28

C

Menaxhimi i sherbimeve infermierike

29

C

Teknologjia informative dhe pedagogjike

30

C

Statistika dhe kerkimi ne infermieri

31

 

O

Zgjedhore 4:

Infermieria e bazuar ne evidence

 • Marketing per sherbime shendetesore
 • Shkrim akademik
 • Gjuhe gjermane

32

C

Disertacion/internship

Lajme